Περιόδου 2018 – 2019

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης, σε εφαρμογή της με αρ. 2129/70097 ΥΑ (ΦΕΚ 3361/β/22-09/2017 ), ενημερώνει τους παρα-γωγούς, που επιθυμούν να ενταχθούν στο Πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής Αμπελώνων Περιόδου 2018-2019 ότι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις έως 20 Μαΐου 2018 

   Το πρόγραμμα αφορά αποκλειστικά οινάμπελα και προβλέπει ενίσχυση για μία ή περισσότε-ρες από τις ακόλουθες δράσεις:

- Την αλλαγή ποικιλίας των αμπελώνων συμπεριλαμβανομένου και του επανεμβολιασμού

- Τη μετεγκατάσταση των αμπελώνων και

- Τη βελτίωση ορισμένων τεχνικών διαχείρισης των αμπελουργικών εκτάσεων, συγκεκριμένα την υποστύλωση και την κατασκευή αναβαθμίδων

 Η ελάχιστη έκταση αμπελοτεμαχίου για συμμετοχή στο Πρόγραμμα καθορίζεται σε (0,5) μισό στρέμμα.
  
Επισημαίνεται ότι οι άδειες φύτευσης που χορηγήθηκαν από την 1η Αυγούστου 2016 (μέσω της ψηφιακής εφαρμογής) δεν ενισχύονται οικονομικά για καμία δράση του Προ-γράμματος Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής Αμπελώνων.

Η νέα φυτεία θα πρέπει να διατηρηθεί για χρονική περίοδο τουλάχιστον οκτώ ετών από το οι-κονομικό έτος πληρωμής. Τονίζεται ότι τα αμπέλια με σουλτανίνα δεν μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα και να μετατραπούν σε οινάμπελα. 

Κατά την υποβολή της αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης (Υπόδειγμα1και Υπόδειγμα2) απαιτείται να κατατεθούν σε φωτοαντίγραφα από τους ενδιαφερόμενους τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Δήλωση αμπελοκαλλιέργειας στο πλαίσιο του συστήματος Γεωγραφικών Πληροφοριών για το αμπελουργικό μητρώο.

2. Δηλώσεις συγκομιδής των δύο (2) τελευταίων ετών  2016 και 2017  για όλα τα υφιστάμενα αμπελοτεμάχια του παραγωγού.

3. Δήλωση εκμετάλλευσης στο πλαίσιο της ενιαίας  ενίσχυσης που αφορά στην περίοδο έντα-ξης στο πρόγραμμα,υποχρέωση που θα πρέπει να τηρηθεί και  τα επόμενα οκτώ (8) χρόνια .

4.Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας

5.Φωτοτυπία της φορολογικής δήλωσης ή του εκκαθαριστικού της εφορίας ή άλλου φορολογι-κού εγγράφου, όπου θα αναγράφεται ο ΑΦΜ του δικαιούχου-παραγωγού

6.Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου της τράπεζας με τον αριθμό τραπεζικού λο-γαριασμού.

7.Φωτοαντίγραφο τίτλων νομής και ειδικότερα:

α) Για τα ιδιόκτητα αγροτεμάχια οι παραγωγοί είναι υποχρεωμένοι να διαθέτουν τίτλους ιδιο-κτησίας /κυριότητας. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις κατά τις οποίες υπάρχει αδυναμία προσκόμι-σης από τον ιδιοκτήτη τίτλου κυριότητας, αυτός μπορεί να προσκομίσει αντίγραφο του πιο πρόσφατου Ε9, στο οποίο θα πρέπει να είναι δηλωμένα τα συγκεκριμένα αγροτεμάχια.
        
β) Για τα μη ιδιόκτητα αμπελοτεμάχια, κατά την υποβολή της αίτησης γίνεται δεκτό χρησιδά-νειο ή απλό ενοικιαστήριο, η διάρκεια του οποίου μπορεί να είναι (9) εννέα ετών.

Σε περίπτωση ενοικιαστηρίου ο ενοικιαστής συνυποβάλλει έγγραφη σύμφωνη γνώμη του ιδιο-κτήτη της έκτασης για την δραστηριότητα αυτή.

Μετά την έγκρισή ένταξης του παραγωγού στο πρόγραμμα θα πρέπει να προσκομιστεί θεω-ρημένο συμβολαιογραφικό ενοικιαστήριο καταγεγραμμένο στο Υποθηκοφυλακείο, η διάρκεια του οποίου θα πρέπει να είναι  άνω των εννέα (9) ετών.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να απευθύνονται στο γρα-φείο αμπελουργίας της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της  ΠΕ Ρεθύμνης στα τηλέφωνα 2831343814 και 2831343808.