Από τα αποτελέσματα της γενικής συνέλευσης των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 25 Σεπτεμβρίου, θα κριθεί σε μεγάλο βαθμό το μέλλον της αμιγώς κρητικής εταιρείας σούπερ μάρκετ «Αριάδνη».

Στελέχη της επιχείρησης φαίνεται να είναι αισιόδοξα για το μέλλον της «Αριάδνη», η οποία ως γνωστό σήμερα αντιμετωπίζει σημαντικά οικονομικά προβλήματα.

Στη γενική συνέλευση της 25ης Σεπτεμβρίου είναι πάρα πολύ πιθανόν να ανακοινωθούν τα στοιχεία του στρατηγικού επενδυτή και αν όλα πάνε καλά η λήψη δανείου που επιδιώκει να πάρει η «Αριάδνη» προκειμένου να κινηθεί στην αγορά.

Όπως αναφέρουν πληροφορίες ο στρατηγικός επενδυτής είναι από την Κρήτη πράγμα που σημαίνει ότι δεν αλλάζει –τουλάχιστον προς το παρόν - το βασικό χαρακτηριστικό της αλυσίδας σούπερ μάρκετ, δηλαδή ότι είναι αμιγώς κρητική εταιρεία.

Το ενδιαφέρον τους για τα αποτελέσματα της γενικής συνέλευσης δεν κρύβουν οι εργαζόμενοι στην αλυσίδα, οι επικεφαλής των καταστημάτων και οι προμηθευτές. Αξίζει να σημειωθεί ότι περίπου 1500 είναι οι εργαζόμενοι και οι συνεργάτες παντοπώλες της αλυσίδας και περίπου 500 οι προμηθευτές της εταιρείας! Κι όλοι αγωνιούν για το μέλλον της «Αριάδνη».

Είναι η αλυσίδα σούπερ μάρκετ που διαθέτει περίπου 150 σημεία πώλησης σε όλη την Κρήτη, εκ των οποίων τα 80 είναι ηλεκτρονικά συνδεδεμένα με τις κεντρικές εγκαταστάσεις.

Ανακοίνωση για τη γενική συνέλευση

Στη σχετική ανακοίνωση αναφέρεται ότι σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας «ΑΡΙΑΔΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ», σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 25 Σεπτεμβρίου 2011 , ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00 πμ , στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Ειρήνης και Φιλίας αρ.207-209 στο Δήμο Ηρακλείου για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

Θέμα 1ο: Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου.

Θέμα 2ο: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου .

Θέμα 3ο: Έγκριση εκλογής νέων μελών στη θέση παραιτηθέντων μελών .

Θέμα 4ο :Απολογισμός , παράθεση δεδομένων από το τελευταίο ενεργό ΔΣ

Θέμα 5ο:Ανακοινώσεις και λοιπά θέματα.

Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίζει κάθε μέτοχος .Κάθε μετοχή της Εταιρείας παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου .

Ο μέτοχος συμμετέχει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε δι’ αντιπροσώπου. Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρεία, τουλάχιστον τρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης Οι μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στην παραπάνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση, οφείλουν, πέντε τουλάχιστον ημέρες, πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η Έκτακτη Γενική Συνέλευση, να καταθέσουν στο ταμείο της εταιρείας τις μετοχές τους, είτε να φέρουν στην εταιρεία απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές τους σε οποιαδήποτε κατάστημα της τράπεζας PROBANK Ανώνυμης Εταιρείας ,καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης και να συμμορφωθούν εν γένει με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της εταιρείας.

(agronews.gr)