Με την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου θα μπορούν να δανειοδοτούνται από τις τράπεζες έως και 31/12/2011 οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, ανεξάρτητα από τον κλάδο και το μέγεθός τους.

Η εγγύηση θα καλύπτει το 70% των δανείων που θα χορηγούνται από τις τράπεζες.

Διευκρινίσεις για την εφαρμογή του μέτρου δίνει εγκύκλιος του υφυπουργού Οικονομικών Φ. Σαχινίδη, στην οποία ορίζεται ότι το μέτρο αφορά επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί στη χώρα μέχρτι τις 18 Ιουλίου 2011.

Τα δάνεια θα χορηγούνται:

α) σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις για κεφάλαιο κίνησης ή και για επενδυτικούς σκοπούς.

β) σε μεγάλες επιχειρήσεις για επενδύσεις.

Η εγγύηση θα έχει μέγιστη διάρκεια δέκα χρόνια και κατά τη διάρκειά της η εξόφληση του δανείου θα γίνεται σε εξαμηνιαία βάση (στις 30/6 και 31/12 κάθε έτους) σε ισόποσες χρεολυτικές δόσεις.

Το μέγιστο ύψος του δανείου θα προσδιορίζεται σε συνάρτηση των οικονομικών μεγεθών της δανειολήπτριας επιχείρησης και δεν θα υπερβαίνει το ετήσιο μισθολογικό της κόστος για το 2010.

Παράλληλα, λόγω της παρεχόμενης εγγύησης, καταβάλλεται προμήθεια ασφάλειας στο Ελληνικό Δημόσιο με την καταβολή κάθε δόσης.

Για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις προβλέπεται έκπτωση μέχρι 15% επί της προμήθειας ασφαλείας για μέγιστη περίοδο δύο ετών από την ημερομηνία εκταμίευσης του δανείου.

Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα σε επιχειρήσεις που έχουν ήδη δανειοδοτηθεί με την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου (με αποφάσεις του 2009) να ζητήσουν την παράταση της εγγύησης από τέσσερα σε δέκα έτη κατ' ανώτατο όριο, υπό τον όρο ότι δεν είναι προβληματικές Η παράταση της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου αφορά:

α) δάνεια κεφαλαίου κίνησης που χορηγήθηκαν σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και

β) δάνεια για επενδυτικούς σκοπούς που χορηγήθηκαν σε μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις.

Οι αιτήσεις, σύμφωνα με το δημοσίευμα στο in.gr, των ενδιαφερομένων επιχειρήσεων για την δανειοδότησή τους με βάση το καθεστώς αυτό ( είτε για παράταση της εγγύησης) θα πρέπει να υποβληθούν στις τράπεζες μέχρι τις 30 Νοεμβρίου.