Πρόσκληση σύγκλησης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Χανίων» (Άρθρο 88 Ν.3852/10)

Τακτική δημόσια συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Χανίων, θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος,  την 31η του μηνός Οκτωβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Ορισμός νέας χρήσης ακινήτου επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου, ιδιοκτησίας Δήμου Χανίων από “Λέσχη Χανίων” σε “Βιβλιοθήκη”.

Γνωμοδότηση για διατήρηση ή απομάκρυνση κενωθέντος περιπτέρου

Εξέταση αιτημάτων για χορήγηση άδειας χρήσης μουσικής πέραν του ωραρίου σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στα όρια της Δημοτικής Κοινότητας Χανίων

Καταγραφή προβλημάτων της Δημοτικής Κοινότητας Χανίων.