Ανακοίνωση από την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Χανίων

Σε συνέχεια προηγούμενων δελτίων τύπου και προκειμένου για την διασφάλιση της ποιότητας των αγροτικών προϊόντων και της υγείας των καταναλωτών η  Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Χανίων ενημερώνει για την ορθή εφαρμογή των γεωργικών φαρμάκων. Το δελτίο αφορά τους επαγγελματίες χρήστες γεωργικών φαρμάκων καθώς και κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη όσον αφορά την προστασία του από την χρήση των γεωργικών φαρμάκων.

Σύμφωνα με την ΚΥΑ 8197/90920/2013 (ΦΕΚ 1883 Β΄) «Θέσπιση Εθνικού Σχεδίου Δράσης με στόχο την εφαρμογή της Οδηγίας 2009/128/ΕΚ για την προστασία του ανθρώπου και του περιβάλλοντος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η υποχρέωση του επαγγελματία χρήστη γεωργικών φαρμάκων είναι η ελαχιστοποίηση της δημιουργίας ψεκαστικού νέφους και η ελαχιστοποίηση έκθεσης των ανθρώπων σε αυτό και για τον λόγο αυτό πρέπει ενδεικτικά να λάβει τα παρακάτω μέτρα:

  • Να διερευνήσει την δυνατότητα και οικονομικότητα της εφαρμογής μη χημικών μεθόδων για την αντιμετώπιση των προβλημάτων της καλλιέργειάς του καθώς και της εφαρμογής των γεωργικών φαρμάκων με ψεκαστικά μέσα που δεν δημιουργούν μετακινούμενο ψεκαστικό νέφος.
  • Να διενεργεί τον ψεκασμό σε μέρες και ώρες που μειώνεται η πιθανότητα έκθεσης ανθρώπων σε μετακινούμενο ψεκαστικό νέφος.
  • Τα χρησιμοποιούμενα ακροφύσια να συντελούν στην μείωση του ψεκαστικού νέφους (ειδικού τύπου ακροφύσια ή επαρκώς ρυθμισμένα ή συντηρημένα)
  • Να μην διενεργείται ψεκασμός όταν πνέει δυνατός άνεμος. Όταν ο άνεμος αυξάνεται κατά την διάρκεια του ψεκασμού, ο ψεκασμός θα πρέπει να σταματάει. Στην περίπτωση μεταβαλλόμενης έντασης ανέμων ο ψεκασμός ξεκινά μετά την σταθεροποίηση των ανέμων χαμηλής έντασης.
  • Να ακολουθεί τους κανόνες Ορθής Γεωργικής Πρακτικής

Τονίζεται ότι ο ψεκασμός των γεωργικών φαρμάκων με χρήση ψεκαστήρων υψηλής πίεσης (τουρμπίνες) ευνοεί την δημιουργία ψεκαστικού νέφους.

Σε κάθε περίπτωση ο επαγγελματίας χρήστης γεωργικών φαρμάκων οφείλει να ενημερώσει εγγράφως τους κατοίκους, τους επαγγελματίες, τους εργαζόμενους και τους μόνιμους επισκέπτες της περιοχής όπου ενδέχεται να μετακινηθεί το ψεκαστικό νέφος και οι οποίοι ενδέχεται να εκτεθούν σε αυτό, σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν τον ψεκασμό. Όταν μόνο περαστικοί δύναται να εκτεθούν σε μετακινούμενο ψεκαστικό νέφος, η ενημέρωση γίνεται πριν τον ψεκασμό.

Όταν η ενημέρωση αφορά τους κατοίκους, τους εργαζόμενους και τους μόνιμους επισκέπτες της περιοχής που ενδέχεται να εκτεθούν στο ψεκαστικό νέφος τότε θα πρέπει να περιλαμβάνει:

  • Τον εκτιμώμενο χρόνο έναρξης του ψεκασμού
  • Την θέση της καλλιέργειας που θα γίνει ο ψεκασμός
  • Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν (εμπορική ονομασία)
  • Την σήμανση τοξικότητας (Xn, Xi κ.λ.π.) που αναγράφεται στην συσκευασία καθώς και τις αντίστοιχες φράσεις κινδύνου (π.χ. «Ερεθίζει το αναπνευστικό σύστημα»)

Όταν η ενημέρωση αφορά τους επαγγελματίες (κυρίως μελισσοκόμους, σαλιγκαροτρόφους και κτηνοτρόφους) εκτός των ως άνω θα πρέπει να αφορά και τις επιδράσεις στην δραστηριότητά τους, που τυχόν αναγράφονται στην συσκευασία του φυτοπροστατευτικού προϊόντος που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί.

Η μορφή του χρησιμοποιούμενου για την ενημέρωση εντύπου είναι καθορισμένη και επισυνάπτεται. Συνιστάται η ανάρτησή του σε σημεία όπου θα είναι ορατό από τους κατοίκους, επαγγελματίες, επισκέπτες που ενδέχεται να εκτεθούν στο ψεκαστικό νέφος (οικίες, κολώνες, πασσάλους, φράχτες κ.ά.)

Όσον αφορά στις Οι κατ’ ελάχιστον αποστάσεις που πρέπει να τηρούνται μεταξύ ζώνης ψεκασμού γεωργικών φαρμάκων και ειδικής περιοχής, ορίζονται ως εξής (ΚΥΑ 6669/79087/15-7-2015, ΦΕΚ 15282 Β΄):

Για τα σκευάσματα με ταξινόμηση, επισήμανση και συσκευασία σύμφωνα με την αριθμ. 265/3−9−2002 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (Β΄ 1214/19−9−2002), όπως ισχύει.

Δείτε λεπτομέρειες εδώ