Επικαλούμενο τις επιταγές του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής, το Ε΄ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας δεν άναψε «πράσινο φως» στο αίτημα του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για 100 προσλήψεις στην ΕΛ.ΑΣ. και παρέπεμψε σχετικό Προεδρικό Διάταγμα στην Ολομέλεια του ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου, η κρίση της οποίας αναμένεται να αποτελέσει «πιλότο» για όλες τις προσλήψεις στο δημόσιο ως το 2015.

Με το διάταγμα συνιστώνται 100 νέες οργανικές θέσεις προσωπικού ειδικών καθηκόντων όπως είναι νομικών, πτυχιούχων Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, Οικονομικών επιστημών, πληροφορικής, ιερέα, κ.λπ., αλλά, όπως έκριναν τα μέλη του Ε΄Τμήματος του ΣτΕ, δεν βεβαιώνεται ότι η δαπάνη για τη δημιουργία των νέων οργανικών θέσεων, η οποία ανέρχεται στα 2.477.0000 ευρώ, έχει περιληφθεί στον προϋπολογισμό του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη της επόμενης πενταετίας, αλλά ούτε παράλληλα προκύπτει ότι ανταποκρίνεται στο πρόγραμμα του μεσοπρόθεσμου (Ν. 3985/2011).

Οι σύμβουλοι Επικρατείας αναφέρουν στην υπ' αριθμ. 266/2011 γνωμοδότησή τους ότι με το μεσοπρόθεσμο θεσπίστηκε πολυετές πλαίσιο (2012-2015) δημοσιονομικής στρατηγικής και διαχείρισης των δημοσιονομικών της χώρας.

Ακόμη, το μεσοπρόθεσμο καθορίζει, μεταξύ των άλλων, τους προϋπολογισμούς των υπουργείων «με βάση ορισμένες εκτιμήσεις και παραδοχές που αφορούν, μεταξύ των άλλων, τον αριθμό του προσωπικού, την εφαρμογή του κανόνα μία πρόσληψη ανά πέντε αποχωρήσεις προκειμένου να μειωθεί το μισθολογικό κόστος και για την καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού».

Οι δικαστές αναφέρουν ότι το μεσοπρόθεσμο «δεν περιέχει εκτιμήσεις ή προβλέψεις για τη σύσταση νέων οργανικών θέσεων ή την ίδρυση νέων υπηρεσιών, που συνεπάγονται σοβαρές επιβαρύνσεις στις δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού κατά την περίοδο 2012-2015».

Κατόπιν αυτών, οι σύμβουλοι Επικρατείας υπογραμμίζουν ότι όσο ισχύει το μεσοπρόθεσμο όταν αποστέλλονται στο δικαστήριο σχέδια Προεδρικού Διατάγματος δεν αρκεί να αναγράφουν μόνο ότι η δαπάνη «θα εγγραφεί» στον προϋπολογισμό των επόμενων πέντε ετών και ότι «θα καλυφθεί» από συγκεκριμένους Κ.Α.Ε., αλλά, απαιτείται να προκύπτει από τα στοιχεία που συνοδεύουν το σχέδιο διατάγματος ότι η αύξηση της μισθολογικής δαπάνης που συνεπάγεται η έκδοση του διατάγματος για τα έτη 2012, 2013, 2014 και 2015 δεν υπερβαίνει την εκτιμηθείσα με το Ν. 3985/2011 μισθολογική δαπάνη για τα έτη αυτά, κατά τον καθορισμό των ανωτάτων ορίων του προϋπολογισμού του οικείου υπουργείου. Βεβαίωση δε περί τούτου -συνεχίζει το ΣτΕ- πρέπει να περιέχεται και στο σχέδιο διατάγματος, ώστε να καλύπτεται από τις υπογραφές των υπουργών που προτείνουν το σχέδιο.

Η έλλειψη των στοιχείων αυτών «συνιστά παράλειψη ουσιώδους τύπου που έχει ταχθεί για τη νόμιμη έκδοση του σχεδίου διατάγματος, αφού δεν προκύπτει η δυνατότητα κάλυψης της δαπάνης για τα επόμενα πέντε έτη εντός του πλαισίου του μεσοπρόθεσμου».

Στη συνέχεια τονίζεται στη γνωμοδότηση ότι «υπό τις παρούσες, έκτακτες, δημοσιονομικές και οικονομικές συνθήκες της χώρας για την αντιμετώπιση των οποίων θεσπίστηκε, μεταξύ άλλων, το μεσοπρόθεσμο, κατά το χρόνο εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου αυτού πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής και ανεξαρτήτως της υποχρέωσης τήρησης του ουσιώδους τύπου που αφορά τη βεβαίωση ως προς το ύψος και τη δυνατότητα κάλυψης της δαπάνης, η σύσταση νέων οργανικών θέσεων με Προεδρικό Διάταγμα τελεί υπό τους περιορισμούς που επιβάλλονται με τον Ν. 3985/2011 και, συνεπώς, είναι επιτρεπτή μόνον αν αποσκοπεί στην κάλυψη επιτακτικής ανάγκης, η οποία δεν μπορεί να ικανοποιηθεί με άλλο τρόπο, όπως η αναδιοργάνωση των υπηρεσιών και η ανακατανομή του προσωπικού, οι λόγοι δε αυτοί πρέπει να προκύπτουν από τα στοιχεία που συνοδεύουν το σχέδιο διατάγματος».

Στο σχέδιο διατάγματος που στάλθηκε στο Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο βεβαιώνεται ότι η εφαρμογή του προκαλεί επιβάρυνση στον κρατικό προϋπολογισμό ύψους 2.477.000 ευρώ για την επόμενη 5ετία και η δαπάνη αυτή θα εγγραφεί στον προϋπολογισμό του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Το διάταγμα, όμως, δεν το συνόδευαν, όπως αναφέρεται στη γνωμοδότηση, έγγραφα ως προς το ύψος, την κατανομή και τη δυνατότητα κάλυψης της προαναφερόμενης δαπάνης τα επόμενα πέντε έτη, ούτε βεβαιώνεται ότι «η προκαλούμενη από την έκδοση του σχεδίου δαπάνη ανταποκρίνεται στον προγραμματισμό και τις προβλέψεις του Ν. 3985/2011 για το ανώτατο ύψος του προϋπολογισμού του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για τα έτη 2012 έως 2015».

Στη συνέχεια με φαξ το υπουργείο έστειλε στο ΣτΕ έκθεση του Φεβρουαρίου 2011 που αναφέρεται στην αναγκαιότητα των προσλήψεων στην ΕΛ.ΑΣ., για την αντιμετώπιση νέων μορφών εγκληματικότητας και την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών, ενώ υπογραμμίζεται ότι το έλλειμμα των κενών οργανικών θέσεων ανέρχεται συνολικά στις 9.986 αστυνομικούς διαφόρων βαθμών.

Η «απάντηση» των δικαστών στην επιχειρηματολογία αυτή του υπουργείου ήταν ότι όλα τα στοιχεία που επικαλούνται είναι προγενέστερα από το χρόνο έναρξης ισχύος του μεσοπρόθεσμου, με το οποίο καθορίζεται το πλαίσιο της γενικής δημοσιονομικής διαχείρισης για την 5ετία 2012-2015 και έτσι δεν τα έλαβαν υπόψη τους

Τέλος σύμφωνα με το in.gr, προσθέτουν οι σύμβουλοι Επικρατείας, ότι «στην αιτιολογική έκθεση του Ν. 3985/2011 δεν περιέχονται εκτιμήσεις ή προγραμματισμός για τη σύσταση νέων οργανικών θέσεων αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας κατά την περίοδο 2012-2015, αντιθέτως, μάλιστα, προβλέπεται ο επανακαθορισμός του αριθμού των εισακτέων στις παραγωγικές σχολές των Σωμάτων Ασφαλείας, με σκοπό τη μείωση της σχετικής μισθολογικής δαπάνης».