Ορίζουμε τους Δημοτικούς Συμβούλους του επιτυχόντος συνδυασμού « νέα Αντίληψη ΓΙΑ ΤΟ ΡΕΘΥΜΝΟ » κ.κ. Αναστάσιο Παπαδουράκη , Ματθαίο Τσιμπισκάκη , Νικόλαο Κονταξάκη, Κωνσταντίνο Ηλιάκη και Γεώργιο Γεωργαλή,ως Αντιδημάρχους του Δήμου Ρεθύμνης.
 
Ορίστηκαν οι νέοι Δημοτικοί Σύμβουλοι του επιτυχόντος συνδυασμού «νέα Αντίληψη για το Ρέθυμνο». Για το χρονικό διάστημα 31 – 12 – 2012 η  μεταβίβαση και  άσκηση αρμοδιοτήτων καθ’ ύλη και κατά τόπο αναλυτικά έχουν ως εξής:

Α. Στον κ. Αναστάσιο Παπαδουράκη μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες των Οικονομικών Θεμάτων και της οργάνωσης του τομέα Πληροφορικής και των Νέων Τεχνολογιών του Δήμου Ρεθύμνης.
Επί πλέον θα είναι αρμόδιος για την Δημοτική Ενότητα του τέως Δήμου Ρεθύμνης και θ’ ασκεί τις οριζόμενες στο άρθρο 59 παρ. 4 αρμοδιότητες του Ν. 3852/2010.

Αναλυτικότερα ο κ. Αναστάσιος Παπαδουράκης , αναλαμβάνει
τις παρακάτω περιγραφόμενες αρμοδιότητες, που έχουν ως εξής :

1. Την Ευθύνη της λειτουργίας των Οικονομικών Υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στην εδαφική περιφέρεια του νέου Δήμου Ρεθύμνης.
2. Την Ευθύνη της λειτουργίας και ανάπτυξης του τομέα Πληροφορικής και των Νέων Τεχνολογιών του Δήμου Ρεθύμνης.
3. Την εκπροσώπηση του Δήμου σύμφωνα με τις ανάγκες του.
4. Την Τέλεση Πολιτικών Γάμων.
Επί πλέον σαν αρμόδιος της Δημοτικής Ενότητας του τέως Δήμου Ρεθύμνης αναλαμβάνει τις παρακάτω αρμοδιότητες :
5. Την Ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στην δημοτική ενότητα του τέως Δήμου Ρεθύμνης.
6. Την μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στην δημοτική ενότητα του τέως Δήμου Ρεθύμνης.
7. Την υπογραφή βεβαιώσεων , πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας του τέως Δήμου Ρεθύμνης.
8. Την επίλυση των προβλημάτων που προκύπτουν στις Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες της δημοτικής ενότητας του τέως Δήμου Ρεθύμνης σε συνεργασία με τους Προέδρους των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων και τους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων.

Β. Στον κ. Ματθαίο Τσιμπισκάκη μεταβιβάζεται η Αρμοδιότητα
του Προγραμματισμού και της Ανάπτυξης του Δήμου Ρεθύμνης.

Αναλυτικότερα ο κ. Ματθαίος Τσιμπισκάκης, αναλαμβάνει
τις παρακάτω περιγραφόμενες αρμοδιότητες, που έχουν ως εξής :

1. Την Ευθύνη της λειτουργίας του γραφείου προγραμματισμού και ανάπτυξης.
2. Την ευθύνη των διαδικασιών ωρίμανσης έργων και δράσεων και των διαδικασιών για ένταξή τους στο Ε.Σ.Π.Α. και σε άλλα Αναπτυξιακά Προγράμματα.
3. Την Υπογραφή των εγγράφων που είναι συναφή με τις αρμοδιότητές του.
4. Την Εκπροσώπηση του Δήμου σύμφωνα με τις ανάγκες του.
5. Την Τέλεση Πολιτικών Γάμων.