Δημοπρατήθηκε η πρώτη φάση του διαγωνισμού για το πρώτο περιβαλλοντικό έργο Σύμπραξης Δημοσίου Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης απορριμμάτων στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, μετά από στενή συνεργασία της Ειδικής Γραμματείας ΣΔΙΤ του Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Αντικείμενο του έργου αποτελεί η κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Αποβλήτων (ΜΕΑ) δυναμικότητας περίπου 120.000 τόνων, που θα περιλαμβάνει:

* εγκατάσταση μηχανικής ανακύκλωσης,

* εγκατάσταση βιολογικής επεξεργασίας (αναερόβιας χώνευσης, κομποστοποίησης ή άλλης περιβαλλοντικά συμβατής βιολογικής επεξεργασίας) του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ),

* λειτουργία και συντήρηση των παραπάνω εγκαταστάσεων,

* λειτουργία και συντήρηση των παραπάνω εγκαταστάσεων του δικτύου τροφοδοσίας της ΜΕΑ, το οποίο αποτελείται από 9 υφιστάμενους Σταθμούς Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) και από ένα που θα κατασκευαστεί από τον Ανάδοχο,

* ενεργειακή αξιοποίηση από τον Ανάδοχο των παραγόμενων υλικών από τη ΜΕΑ.

Ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 116.400.000 €, ενώ φορέας υλοποίησης είναι η Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απορριμμάτων Δυτικής Μακεδονίας (ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ).

Έργο διαχείρισης απορριμμάτων ως έργο ΣΔΙΤ

Στο πλαίσιο του έργου, ο ιδιώτης ανάδοχος θα αναλάβει την χρηματοδότηση, μελέτη, κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία των υποδομών του ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης απορριμμάτων για 27 έτη, ενώ θα αποπληρώνεται βάσει μηχανισμού πληρωμών κατά την περίοδο λειτουργίας του, ο οποίος αξιολογεί την ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών. Σημειώνεται ότι η κατασκευή των υποδομών που προβλέπονται στο έργο αυτό θα γίνει με ιδιωτική χρηματοδότηση.

Διαχείριση απορριμμάτων και αειφόρος ανάπτυξη

Με το συγκεκριμένο έργο πέρα από την περιβαλλοντικά φιλική και ολοκληρωμένη διαχείριση επιτυγχάνεται και η ενεργειακή αξιοποίηση των αστικών στερεών αποβλήτων. Η παραγωγή ενέργειας από τη διαχείριση απορριμμάτων αποτελεί βήμα για την ανάπτυξη της αειφόρου διαχείρισης αποβλήτων στην Ελλάδα η οποία είναι πλέον κομβικής σημασίας.

Η υλοποίηση του έργου εισάγει ένα πρότυπο διαχείρισης αποβλήτων, απολύτως συμβατό με τον πυρήνα της στρατηγικής της Ε.Ε. στον τομέα της Διαχείρισης Αποβλήτων, συμβάλλοντας:

– στη μείωση της προς ταφή ποσότητας απορριμμάτων,

– στην ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων μέσω της επεξεργασίας του βιοαποδομήσιμου κλάσματος των απορριμμάτων,

– στη δυνατότητα παραγωγής προϊόντων (υλικών ή/και ενέργειας), η αξιοποίηση των οποίων δύναται να επιφέρει οικονομικά οφέλη και να συμβάλει γενικότερα στην ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων.

energypress.gr