Ξεκίνησε την Τετάρτη, 22 Φεβρουαρίου 2012, , η υλοποίηση του 1ου Προγράμματος Ενεργειακών Επιθεωρητών Κτιρίων, στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης – Περιφέρειας Κρήτης (ΚΕΚΑΠΕΡ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ).

Στο πρόγραμμα στο οποίο συμμετέχουν 24 μηχανικοί διαφόρων ειδικοτήτων και σχολών (Πολυτεχνείο, Πολυτεχνικές Σχολές και ΑΤΕΙ), είναι διάρκειας συνολικά 60 ωρών και περιλαμβάνει θεωρητική κατάρτιση (36 ώρες) και πρακτική άσκηση (24 ώρες).

Την εναρκτήρια συνάντηση πραγματοποίησε ο Δρ. Τσούτσος Θεοχάρης, αναπληρωτής καθηγητής και επικεφαλής του εργαστηρίου Ανανεώσιμων και Βιώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων του τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Στο πρόγραμμα εκπαίδευσης επίσης συμμετέχουν ο Δρ. Παπαμανόλης Νικόλαος, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Αρχιτεκτόνων του Πολυτεχνείου Κρήτης και ο κ. Λιονής Γεώργιος, Μηχανολόγος Μηχανικός. Την εποπτεία της πρακτικής άσκησης έχει ο Δρ. Παπαμανόλης σε συνεργασία με έμπειρους μηχανικούς, πάνω σε θέματα ενεργειακών επιθεωρήσεων.

Οι εκπαιδευόμενοι μηχανικοί με την ολοκλήρωση της εγγραφής στο πρόγραμμα, παρέλαβαν σε ηλεκτρονική μορφή, το εκπαιδευτικό υλικό όπως αυτό ορίστηκε, και διαμορφώθηκε από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος.

Η παρακολούθηση των προγραμμάτων αυτών αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση Οριστικών Αδειών για Ενεργειακούς Επιθεωρητές (με δεκαετή ισχύ), όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του Π.Δ. 100/2010 και της 192/31-10-2011 ΚΥΑ «Εκπαίδευση και εξεταστική διαδικασία Ενεργειακών Επιθεωρητών» (ΦΕΚ 2406 Β΄).

Σύμφωνα με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του ΥΠΕΚΑ (287/28.11.2011), όσοι Προσωρινοί Ενεργειακοί Επιθεωρητές, είτε διπλωματούχοι μηχανικοί, ή πτυχιούχοι μηχανικοί τεχνολογικής εκπαίδευσης ή μηχανικοί με αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων στη χώρα μας επιθυμούν να αποκτήσουν Άδεια Ενεργειακού Επιθεωρητή Κτιρίων ή Λεβήτων και Εγκαταστάσεων Θέρμανσης ή Εγκαταστάσεων Κλιματισμού (με προϋπόθεση να διαθέτουν τουλάχιστον διετή αποδεδειγμένη επαγγελματική ή/ και επιστημονική εμπειρία), καλούνται να παρακολουθήσουν εξειδικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα σε πιστοποιημένους από το ΥΠΕΚΑ φορείς εκπαίδευσης.

Με το πέρας της εκπαίδευσης και εφόσον οι εκπαιδευόμενοι παρακολουθήσουν παραδόσεις, οι οποίες καλύπτουν τουλάχιστον το ογδόντα πέντε τοις εκατό (85%) των προβλεπόμενων ωρών διδασκαλίας των κυρίων μαθημάτων, το ΚΕΚΑΠΕΡ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ, θα χορηγήσει «Βεβαίωση Επαρκούς Παρακολούθησης» στους εκπαιδευόμενους, και παράλληλα θα αποσταλεί ονομαστικός κατάλογος των εκπαιδευομένων στο ΥΠΕΚΑ και στο ΤΕΕ.

Μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης οι υποψήφιοι, προκειμένου να λάβουν άδεια Ενεργειακού Επιθεωρητή και να εγγραφούν στα οικεία Μητρώα, είναι υποχρεωμένοι να συμμετάσχουν σε διαδικασία εξετάσεων, που θα διενεργηθούν από το ΤΕΕ μετά από δημοσίευση σχετικής πρόσκλησης.

Το Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-Περιφέρειας Κρήτης, ως φορέας εκπαίδευσης Ενεργειακών Επιθεωρητών του ΥΠΕΚΑ, σχεδίασε, σε συνεργασία με τη N.E. Ρεθύμνου TEE /TΔK, τη διενέργεια εκπαιδευτικών κύκλων για όλα τα προγράμματα Ενεργειακών Επιθεωρητών, Κτιρίων, Λεβήτων και Εγκαταστάσεων Θέρμανσης και Εγκαταστάσεων Κλιματισμού. Στο άμεσο μέλλον θα προγραμματιστεί και 2ο Πρόγραμμα Ενεργειακών Επιθεωρητών Κτιρίων, προκειμένου να ανταποκριθεί στην αυξημένη ζήτηση των αιτήσεων των μηχανικών.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στο Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-Περιφέρειας Κρήτης, Ηγ. Γαβριήλ 103-105 (απέναντι από την Αγροτική Τράπεζα) 2ος όροφος & στα τηλέφωνα, 2831040052-51-53-58.