Με αντικείμενο αρκετές παρατάσεις ως προς το χρόνο υλοποίησης και παράδοσης τεχνικών έργων που υλοποιεί η Περιφέρεια Κρήτης συνέρχεται την επόμενη Τετάρτη 25/4 η Οικονομική Επιτροπή στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Καταστήματος Ηρακλείου. Μεταξύ άλλων έρχονται προς ψήφιση παρατάσεις έργων για τον οδικό άξοναο Ηράκλειο – Αγ. Δέκα – Βιάννος – Ιεράπετρα αλλά και για τα έργα κατασκευής απαραίτητων αιθουσών σε σχολεία στο Ηράκλειο, στους Κουνάβους και στην Αγία Μαρίνα Χανίων. 

Αναλυτικά η ημερήσια διάταξη περιλαμβάνει 19 θέματα ως εξής :

1. Κατακύρωση αποτελέσματος της από 27-03-2012 δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Βελτιώσεις των κτιριακών και ηλεκτρομηχανολογικών υποδομών και εγκαταστάσεων του Κέντρου Υγείας Ανωγείων» προϋπολογισμού 212.000 € (με Φ.Π.Α.), σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. 2919/10-04-2012 συνημμένο έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ρεθύμνου.
2. Ακύρωση της αρ. 122/2010 απόφασης Νομαρχιακής Επιτροπής Τεχνικών Έργων Ν.Α. Λασιθίου με την οποία εγκρίθηκε ο 1ος Συγκριτικός Πίνακας (Σ.Π.) & η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση (Σ.Σ.) της Μελέτης: «Βελτίωση δρόμου Καλό Χωριό – Πρίνα – Μάλλες Π.Ε. Λασιθίου» και έκδοση νέας έγκρισης αυτών, σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. 23560/10-04-2012 συνημμένο έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λασιθίου.
3. Παράταση συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Βελτίωση της οδού από την Χ.Θ. 0+000 - Χ.Θ 2+411, νέα χάραξη οδού από Χ.Θ. 21+145 έως Χ.Θ. 22+200 και κατασκευή κόμβων», 5° υποέργο του έργου: «Οδικός άξονας Ηράκλειο – Αγ. Δέκα – Βιάννος – Ιεράπετρα», αναδόχου «ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.», σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. 29076/12400/03-04-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Κρήτης.
4. Παράταση συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Προσθήκη αιθουσών διδασκαλίας στο 17ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου και κατεδάφιση παλαιού κτιρίου», αναδόχου «ΖΗΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.», σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. 32390/13754/03-04-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου.
5. Παράταση συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή αιθουσών στο Δημοτικό Σχολείο Κουνάβων πρώην Δήμου Νίκου Καζαντζάκη Π.Ε. Ηρακλείου», αναδόχου «ΕΥΠΑΛΗΝΟΣ Α.Τ.Ε.», σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. 33652/14249/09-04-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου.
6. Παράταση συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Προσθήκη αιθουσών στο Δημοτικό Σχολείο Αγίας Μαρίνας Π.Ε. Χανίων», αναδόχου «Κ/Ξ ΓΙΑΝΝΙΚΑΚΗΣ Θ. - ΠΕΡΡΑΚΗΣ Γ.», σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. 9859/06-04-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Χανίων.
7. Κατακύρωση αποτελέσματος του πρόχειρου επαναληπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο: «Καταπολέμηση κουνουπιών στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου έτους 2012», σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 2939/10-04-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Ρεθύμνου.
8. Έγκριση διάθεση πίστωσης 7564,50 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) της για την προμήθεια σαρωτών (Scanners) οι οποίοι θα τοποθετηθούν στα γραφεία του κ. Περιφερειάρχη, των κ.κ. Αντιπεριφερειαρχών και στις Κεντρικές Γραμματείες σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα, για την ηλεκτρονική διαχείριση εγγράφων Περιφέρειας Κρήτης, σύμφωνα με το με αριθμ. πρωτ. 5573/20-03-2012 έγγραφο του Τμήματος Πληροφορικής Π.Ε. Λασιθίου.
9. Έγκριση απευθείας ανάθεση της προμήθειας φακέλων με προπληρωμένο τέλος (preraid) στα ΕΛΤΑ Α.Ε και έγκριση διάθεσης πίστωσης 18.988,60 € σε βάρος του προϋπολογισμού της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου για το έτος 2012, σύμφωνα με το με αριθμ. πρωτ. 4947/03-04-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Λασιθίου.
10. Μη είσπραξη ποσού από ιδιοκτήτες φοινικοειδών, στα δένδρα των οποίων έγιναν εργασίες για την καταπολέμηση του ρυγχοφόρου από εργολάβο της Π.Ε. Λασιθίου το έτος 2010, σύμφωνα με το με αριθμ. πρωτ. 2221/03-04-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Τμήμα Φυτ/κού & Ποιοτικού Ελέγχου Π.Ε. Λασιθίου.
11. Έγκριση διάθεσης πίστωσης 25.000 € για την έκδοση των πρακτικών του 10ου Κρητολογικού Συνεδρίου που διοργανώθηκε στα Χανιά τον Οκτώβριο του 2006 από το Φιλολογικό Σύλλογο «Ο Χρυσόστομος», σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 10071/09-04-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Χανίων.
12. Έγκριση Νομικής στήριξης του Μιχαήλ Δεληγιαννάκη, Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ρεθύμνου για αδικήματα που του αποδίδονται κατά την άσκηση των καθηκόντων του, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 4947/03-04-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών ΄Εργων Π.Ε. Ρεθύμνου.
13. Έγκριση διάθεσης πίστωσης 15.000 € για την προώθηση και προβολή της ιστοσελίδας www.rethymnon.gr της Π.Ε. Ρεθύμνου, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 182/06-04-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Τουρισμού Π.Ε. Ρεθύμνου.
14. Επανάληψη του πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια στηθαίων ασφαλείας προϋπολογιζόμενης δαπάνης 70.000 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 37071/15696/18-04-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικού.
15. Αποδοχή αίτησης για εξάμηνη πρακτική άσκηση στις Υπηρεσίες της Π.Ε. Ηρακλείου της Τσαπαρίδη Στυλιανής σπουδάστριας του Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή ΣΔΟ, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, σύμφωνα με το με αριθμ. πρωτ. 33387/14136/12-04-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοίκησης - Τμήμα Προσωπικού της Περιφέρειας Κρήτης.
16. Έγκριση διενέργειας δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Συμπληρωματικά έργα στο δρόμο Καρτερός – Επισκοπή, α΄ φάση», προϋπολογισμού 1.000.000,00 € (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), και σύσταση επιτροπής διαγωνισμού, σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. 14933/35331/9-4-2012 συνημμένο έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου.
17. Έγκριση των πρακτικών III και IV της επιτροπής διαγωνισμού και κατακύρωση αποτελέσματος της δημοπρασίας για την ανάδειξη του έργου: «Συλλογή, μεταφορά επεξεργασία και διάθεση λυμάτων εντός των ορίων του πρώην Δήμου Γουβών» προϋπολογισμού 13.503.078,41 € , σύμφωνα με το σχετικό έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας.
18. Έγκριση των σχετικών πρακτικών της επιτροπής διενέργειας πρόχειρου ανοικτού διαγωνισμού καταπολέμησης κουνουπιών στο Νομό Χανίων για το έτος 2012 και άνοιγμα των οικονομικών προσφορών των εταιρειών των οποίων οι προσφορές πληρούν τους όρους της διακήρυξης, σύμφωνα με το αριθμ. 10933/19-4-2012 σχετικό έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Χανίων.
19. Έγκριση μετακινήσεων, σύμφωνα με τη συνημμένη σχετική εισήγηση.