Περισσότερες από 120.000 δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος είχαν υποβληθεί με σωρεία λαθών κατά την προηγούμενη χρονιά, με αποτέλεσμα να καθυστερήσει επί μήνες η εκκαθάρισή τους. Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του υπουργείου Οικονομικών εντόπισε «10» κατηγορίες λαθών στα οποία είχαν υποπέσει 120.482 φορολογούμενοι. Και εν όψει της υποβολής των φετινών φορολογικών δηλώσεων, εφιστά την προσοχή των πλέον των 5,5 εκατ. φορολογουμένων στα εξής συνήθη λάθη:

1) 7.771 δηλώσεις χωρίς διαγραφή ΑΦΜ πρώην συζύγου, αν και υποβάλλονται χωριστές δηλώσεις, λόγω διάστασης. Σε περίπτωση διάστασης, ο σύζυγος διαγράφει από τον πίνακα 1 τα στοιχεία και τον ΑΦΜ της πρώην συζύγου, ενώ η σύζυγος στη δήλωσή της αναγράφει μόνο τα δικά της στοιχεία. Της υποβολής χωριστών δηλώσεων πρέπει να έχει προηγηθεί η υποβολή δήλωσης διακοπής σχέσεων στο Μητρώο της εφορίας.
Στην περίπτωση των έγγαμων συμπληρώνεται το τετραγωνίδιο με την ένδειξη «ΑΦΜ συζύγου» και σε καμία περίπτωση δεν αναγράφεται ο ΑΦΜ του συζύγου ή ο αριθμός αστυνομικής ταυτότητας της συζύγου.

2) 9.428 δηλώσεις με συμπληρωμένα στοιχεία εκπροσώπου (κηδεμόνα, αντιπροσώπου, προσωρινού διαχειριστή, αντικλήτου, κ.λπ.), χωρίς να έχει δηλωθεί η σχέση στο Μητρώο. Τα στοιχεία εκπροσώπου (υποχρεωτική η συμπλήρωση ΑΦΜ) αναγράφονται υποχρεωτικά, αν ο φορολογούμενος είναι κάτοικος εξωτερικού.

3) 6.409 δηλώσεις με τον φορολογούμενο να δηλώνει ότι είναι αξιωματικός ή ημεδαπό κατώτερο πλήρωμα εμπορικού πλοίου (ερώτηση 19 πίνακα 2) και να μην έχει συνυποβάλει το Ειδικό Ενημερωτικό Δελτίο, το οποίο είναι απαραίτητο για τη φορολόγηση με ειδικό τρόπο των ναυτικών.
Το Δελτίο συμπληρώνεται από τον φορολογούμενο αν υποβάλει ηλεκτρονικά τη δήλωση ή από την εφορία, όταν η δήλωση υποβάλλεται έντυπα.

4) 6.263 δηλώσεις στις οποίες δεν είχε προηγηθεί η υποβολή δήλωσης σχέσεων μεταξύ αποβιώσαντος και κληρονόμου από τους κληρονόμους στο Μητρώο, παρότι είχε απαντηθεί θετικά η υποβολή δήλωσης από κληρονόμο
 (6η ερώτηση πίνακα 2).

5) 5.462 δηλώσεις στις οποίες δεν δηλώθηκαν ακαθάριστα έσοδα (κωδικοί 425-426 και 517-518 πινάκων 4Γ και 4Ζ αντίστοιχα) από εμπορικές επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες, παρότι είχαν αναγραφεί καθαρά κέρδη ή ζημιές (κωδικοί 401-402, 413-414, 501-502 και 511-512).

6) 4.566 δηλώσεις με αναγραφή δαπανών επισκευής και συντήρησης οικοδομών (κωδικοί 151, 152, 157, 158), χωρίς, όμως, να έχουν συμπληρωθεί εισοδήματα από ακίνητα.

7) 10.087 δηλώσεις στις οποίες δεν είχε συμπληρωθεί η επιφάνεια κύριων και βοηθητικών χώρων κύριας ή δευτερεύουσας ή εξοχικής κατοικίας, αν και είχαν αναγραφεί τα υπόλοιπα στοιχεία αυτών, όπως ποσοστό συνιδιοκτησίας και μήνες ιδιοκατοίκησης.
Διευκρινίζεται ότι στον ίδιο πίνακα 5 αναγράφονται τα ποσά αγοράς περιουσιακών στοιχείων και δαπανών τεκμηρίων για αγορά ακινήτων, αυτοκινήτων και γενικώς μη καταναλωτικών αγαθών, δωρεών, κ.λπ. Στον ίδιο πίνακα σημειώνονται οι τόκοι εξόφλησης δανείων ή πιστώσεων ή χρεώσεων μέσω πιστωτικών καρτών για αγορά μη καταναλωτικών αγαθών (κωδικοί 727-728), δεδουλευμένοι τόκοι (με χρεολύσιο) για εξόφληση στεγαστικών δανείων για απόκτηση πρώτης κατοικίας, τόκοι υπερημερίας, δάνεια προς οποιονδήποτε (πλην αυτών που χορηγούνται σε εταιρείες ή κοινοπραξίες ή κοινωνίες όπου ο υπόχρεος είναι μέλος).

8) 17.879 δηλώσεις με αναγραφή τόκων από στεγαστικά δάνεια πρώτης κατοικίας (κωδικοί 055-056), που συνήφθησαν από 1.1.2003 και μετά, χωρίς να έχει συμπληρωθεί το συνολικό ποσό του δανείου (κωδικοί 069 -070), καθώς υπάρχει ανώτατο όριο δανείου 200.000 ευρώ για να εκπέσει η δαπάνη.

9) 25.544 δηλώσεις χωρίς σωστή σχέση μεταξύ αναλογούντος και παρακρατηθέντος φόρου μισθωτών υπηρεσιών, όπου η διαφορά δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1,5% στην περίπτωση μισθών και συντάξεων ή το 20% των ακαθάριστων εσόδων, όταν πρόκειται για εισοδήματα από εμπορική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα.

10) 27.073 δηλώσεις όπου είχε συμπληρωθεί με δυσανάγνωστους χαρακτήρες ο αριθμός καταχώρισης της δήλωσης και δεν συμφωνούσε με τον αριθμό του taxis, οπότε ήταν αδύνατη η εκκαθάριση της δήλωσης.

enet.gr