Ο Βουλευτής Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας, κ. Λευτέρης Αυγενάκης έφερε στην Βουλή το ζήτημα της «καθυστέρησης ανακοίνωσης προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση του προγράμματος Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» μέσω της Κοινοβουλευτικής του παρέμβασης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, κ. Ευριπίδη Στυλιανίδη.

Στην παρέμβασή του, ο Βουλευτής σημειώνει ότι: «Το Πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής», έχει κοινωφελή χαρακτήρα και πραγματοποιείται με σκοπό την αύξηση της εργασιακής απασχόλησης και της ισότιμης πρόσβασης των γυναικών στην εργασία, μέσω της παροχής θέσεων φροντίδας και φιλοξενίας των τέκνων τους από τη δομή αυτή.

Η διάθεση των θέσεων πραγματοποιείται από την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε. προς τις γυναίκες ωφελούμενες μέσω «εντολής τοποθέτησης».

Επιπλέον, σκοπός του προγράμματος είναι η ουσιαστική διευκόλυνσή των γυναικών, προκειμένου να εναρμονίζουν τους απαιτητικούς και αντικρουόμενους ρόλους τους μεταξύ οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής. Με τον Ν. 2190/1994 (άρθρο 21 παρ. 3) δίνεται η δυνατότητα πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας μέχρι ένα έτος για την κάλυψη των αναγκών του προγράμματος ή παρέχεται η δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της διάρκειας της σύμβασης έως το τέλος του προγράμματος.

Επιπλέον, με τον Νόμο 4038/2012 (παρ.9 άρθρο 1) ορίστηκε ότι: «Οι πράξεις πρόσληψης και λύσης της σύμβασης εργασίας για οποιονδήποτε λόγο του προσωπικού που υπηρετεί στο Δημόσιο, στα Νομικά Πρόσωπα δημοσίου Δικαίου και στους ΟΤΑ ά και β΄ βαθμού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, καθώς και με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, εφόσον παρέχεται δυνατότητα, δημοσιεύεται στην εφημερίδα της Κυβέρνησης. Στις 25 Ιουλίου 2012, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης του Δήμου Χερσονήσου ενέκρινε την ανανέωση συμβάσεων Ιδιωτικού Χρόνου ορισμένου Δικαίου 3 θέσεων ΤΕ βρεφονηπιοκόμων πλήρους απασχόλησης, 1 ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων 4ωρης απασχόλησης και 1 ΥΕ Καθαριότητας πλήρους απασχόλησης.

Οι παραπάνω θέσεις είχαν εγκριθεί με την υπ. Α.Π. απόφαση οικ. 420/04-01-2012 της Γενικής Διεύθυνσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ, τμήμα προσωπικού ΟΤΑ για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου δυναμικού» /ΕΣΠΑ 2007-2013 «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής», δεδομένης της συνέχισης του Δήμου Χερσονήσου στο πρόγραμμα με τους Οριστικούς Πίνακες Επιλέξιμων Δομών της Ε.Ε.Τ.Α.Α. (Ημ. Εκδ.: 17-07-2012). Υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση για την πληρωμή μισθοδοσίας του παρακάτω προσωπικού.

Ωστόσο, μέχρι σήμερα καμία δημοσίευση δεν έχει πραγματοποιηθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης για τις παραπάνω εγκεκριμένες θέσεις.

Επιπλέον, σε πρόσφατη επικοινωνία που πραγματοποίησα και με τους υπόλοιπους Δήμους στους οποίους πραγματοποιείται η παραπάνω Δομή, καμία ανανέωση σύμβασης δεν έχει δημοσιοποιηθεί.

Με μία πρόχειρη εκτίμηση, στον Νομό Ηρακλείου, περίπου 59 άτομα, διαφόρων ειδικοτήτων αναμένουν την δημοσίευση των συμβάσεών τους στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης» .

Επειδή, κατά τον κ. Αυγενάκη «οι ανανεώσεις των συμβάσεων αφορούν την εύρυθμη λειτουργία βρεφονηπιακών σταθμών, νηπιαγωγείων, τα οποία σχετίζονται με την διαπαιδαγώγηση των παιδιών» ζήτησε από τον Υπουργό να τον ενημερώσει σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί προκειμένου να ανακοινωθούν άμεσα οι συμβάσεις οι ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση της παραπάνω δομής, όπως επίσης αιτήθηκε να πληροφορηθεί το πλάνο του Υπουργείου Εσωτερικών προκειμένου να εξαλειφθεί η γραφειοκρατία από τούδε και στο εξής και να πραγματοποιούνται έγκαιρα, πριν από την έναρξη της σχολικής περιόδου οι ανανεώσεις των συμβάσεων για την υλοποίηση του προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής».