Η Ενιαία Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σητείας καλεί τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές να καταθέσουν σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ» για τις ανάγκες των Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σητείας, με κριτήριο κατακύρωσης τη μικρότερη τιμή ανά λίτρο κατά την ημέρα παράδοσης του πετρελαίου θέρμανσης στις σχολικές μονάδες.

Η τιμή της προσφοράς θα επιβαρυνθεί με τις νόμιμες κρατήσεις.

Η ποσότητα πετρελαίου θέρμανσης για κάθε σχολική μονάδα αναφέρεται στον συνημμένο πίνακα.

Σύνολο ποσότητας: 25050,00 ΛΙΤΡΑ

Ημερομηνίες παράδοσης θα είναι από ημερομηνία σύμβασης έως 31-12-2012.

Το πετρέλαιο θα παραδοθεί στις έδρες των σχολικών μονάδων .Η προσφορά ισχύει για όλα τα σχολεία.

Η προσφορά θα κατατεθεί στα γραφεία της Σχολικής Επιτροπής στην οδό Παπανδρέου 9 (εντός Κολυμβητηρίου) και στον υπάλληλο του Δήμου Σητείας κο Δημήτρη Φραγκιαδάκη.

Οι προσφορές θα αποσφραγισθούν την ΔΕΥΤΕΡΑ 26 Νοεμβρίου 2012 και ώρα 13:30(λήξη υποβολής προσφορών) στο χώρο των γραφείων της Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Σητείας στην οδό Ανδρέα Παπανδρέου 9 (Κολυμβητήριο), ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής όπως αυτή έχει συγκροτηθεί με απόφαση της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο 2843029316.