Επιταχύνεται η διαδικασία συγχώνευσης ανάμεσα στην Εθνική Τράπεζα και τη Eurobank, ενώ και οι δύο τράπεζες θα ανακοινώσουν τα οικονομικά αποτελέσματα του 2012 στις 27 Μαρτίου.

Αναλυτικότερα, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Εθνική Τράπεζα, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την έναρξη της διαδικασίας συγχωνεύσεως με την Τράπεζα Eurobank Ergasias. Σύμφωνα με την ανακοίνωση «η συγχώνευση θα γίνει με απορρόφηση της Τράπεζας Eurobank Ergasias Α.Ε. από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., με ενοποίηση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού των ανωτέρω δύο τραπεζών, με συνδυασμένη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 16 του ν. 2515/1997 και των άρθρων 69-77 α του κ.ν. 2190/1920».

Ημερομηνία μετασχηματισμού θα είναι η 31η Δεκεμβρίου 2012, ενώ αντίστοιχα ως Ισολογισμοί μετασχηματισμού των δύο τραπεζών θα χρησιμοποιηθούν οι αυτή της 31ης Δεκεμβρίου 2012.

Παράλληλα, τόσο η Εθνική Τράπεζα όσο και η Eurobank θα ανακοινώσουν τα αποτελέσματα το 2012 στις 27 Μαρτίου, μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου.

Παράλληλα, ήδη από εχθές δύο στελέχη της Εθνικής Τράπεζας, οι κ.κ. Δημήτριος Δημόπουλος και Παύλος Μυλωνάς εντάχθηκαν στο Διοικητικό Συμβούλιο της Eurobank. Ο κ. ∆ηµήτριος ∆ηµόπουλος είναι Γενικός ∆ιευθυντής Εταιρικής Τραπεζικής στην Εθνική Τράπεζα (“ETE”) από το 2008 και Πρόεδρος ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εθνικής Ασφαλιστικής από τον Ιούλιο 2012. Προσλήφθηκε στην ETE το 1975 όπου έχει διατελέσει ∆ιευθυντής της ∆ιεύθυνσης Πιστοδοτήσεων Μεγάλων Επιχειρήσεων και έχει εµπειρία σε θέµατα χρηµατοδοτήσεων επιχειρηµατικών µονάδων και µεγάλων επενδύσεων σε έργα υποδοµής, στον ενεργειακό τοµέα και στον τοµέα τουρισµού. Είναι Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ETE.

Ο κ. Παύλος Μυλωνάς τοποθετήθηκε ως Γενικός ∆ιευθυντής στην ETE το 2004. Το πεδίο ευθύνης του διευρύνθηκε το ∆εκέµβριο του 2010, οπότε και ορίστηκε Γενικός ∆ιευθυντής Στρατηγικής & ∆ιακυβέρνησης, ενώ από τον Ιούλιο του 2012 είναι Γενικός ∆ιευθυντής Στρατηγικής & ∆ραστηριοτήτων Εξωτερικού. Είναι Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ETE. Επιπλέον, είναι επικεφαλής του Τµήµατος Σχέσεων µε Επενδυτές, προΐσταται της

Επενδυτικής Επιτροπής και είναι µέλος της επιτροπής ALCO του Οµίλου ETE. Από τον Απρίλιο 2004 έως το ∆εκέµβριο 2010 διετέλεσε Γενικός ∆ιευθυντής Στρατηγικής & Οικονοµικής Ανάλυσης στην ETE, στην οποία εντάχθηκε το 2000.


in.gr