Με την συγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού του Συμβουλίου, σήμερα το μεσημέρι στα γραφεία του στην Αγιά, ξεκινά η λειτουργία του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης.

Ο πρόεδρος του ΟΑΚ, Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης κ.Γιώργος Δεικτάκης, συγκάλεσε την συνεδρίαση στις 12 μ με τα εξής θέματα :

1. Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα με καθορισμό εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών όπως και με προσωρινό διορισμό ανεξαρτήτων (μη εκτελεστικών) μελών.

2. Καθορισμός αρμοδιοτήτων και παροχή εξουσιοδοτήσεων.

3. Σύνταξη Κανονισμού Λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου και παροχή εξουσιοδότησης σε επιτροπή μελών του και διορισμός δικηγόρου για το σκοπό αυτό.

4. Σύνταξη Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας και παροχή εξουσιοδότησης σε επιτροπή μελών του και διορισμός δικηγόρου για το σκοπό αυτό.