Με κοινή υπουργική απόφαση ρυθμίζεται η ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στην Ελλάδα από επαγγελματίες υπηκόους κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι ασκούν την επαγγελματική δραστηριότητα του γεωπόνου, δασολόγου, κτηνιάτρου, γεωλόγου και ιχθυολόγου, όπως αυτές περιγράφονται στις διατάξεις του π.δ. 344/2000 (ΦΕΚ 297 Α’).

Οι διατάξεις της απόφασης αφορούν την προσωρινή και περιστασιακή παροχή υπηρεσιών από επαγγελματίες υπηκόους κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, περιλαμβανομένων και των Ελλήνων υπηκόων, οι οποίοι είναι νόμιμα εγκατεστημένοι στα κράτη αυτά και διαθέτουν τα νόμιμα προσόντα για την εκεί άσκηση των εν λόγω επαγγελματικών δραστηριοτήτων.

Ως αρμόδια αρχή στην οποία υποβάλλεται η δήλωση προσωρινής και περιστασιακής παροχής υπηρεσιών, ορίζεται το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.). Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν στο ΓΕΩΤ.Ε.Ε., με οποιοδήποτε μέσο, όπως με συστημένη επιστολή, τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ή αυτοπροσώπως έγγραφη δήλωση, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Ι της ΚΥΑ.