Ανακοινώθηκε από το υπουργείο Παιδείας η προκήρυξη για την ανάθεση σε εταιρεία για την αξιολόγηση των ΑΕΙ που δεν αφορά μόνο στα 8 Πανεπιστήμια που έχουν τεθεί στο πρόγραμμα διαθεσιμότητας υπαλλήλων, αλλά και στα 36 Πανεπιστήμια και ΤΕΙ.

Σύμφωνα με την προκήρυξη ο υποψήφιος ανάδοχος καλείται να παραθέσει και να τεκμηριώσει την τεχνογνωσία του στο αντικείμενο που περιγράφεται από το υπουργείο Παιδείας.

Επίσης, ο υποψήφιος ανάδοχος πρέπει να προτείνει Ομάδα Έργου, η οποία θα απαρτίζεται από ικανό αριθμό στελεχών με επιστημονική ή επαγγελματική γνώση και εμπειρία στα πεδία που αφορούν στο αντικείμενο των προτεινόμενων υπηρεσιών και είναι απαραίτητα για την παροχή τους.

Τονίζεται επίσης ότι «τα αναγκαία πεδία και αντιστοίχως η αναγκαιότητα σχετικής γνώσης και εμπειρίας των μελών της Ομάδας Έργου απαιτείται να τεκμηριώνονται από τον υποψήφιο Ανάδοχο. Επισημαίνεται ότι λόγω του επείγοντος του έργου και της διασποράς των ιδρυμάτων, πιθανώς να χρειαστεί αυξημένος αριθμός μελών για τη στελέχωση της Ομάδας που θα εργάζονται παράλληλα για την ολοκλήρωση των παραδοτέων.

Κατά τη διάρκεια της υλοποίησης, η Ομάδα Έργου του αναδόχου θα συνεργάζεται με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, οι οποίες με τη σειρά τους θα παρέχουν αμελλητί στον ανάδοχο το σχετικό υλικό και όλα τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την εκπόνηση της μελέτης.

Ο Ανάδοχος θα παράσχει τις υπηρεσίες του σε όποιον χώρο απαιτηθεί για τις ανάγκες του έργου (π.χ. έδρα αναδόχου, ιδρύματα).

Για την υλοποίηση του έργου και τις συναντήσεις με τους υπευθύνους των ιδρυμάτων, θα χρειαστούν μετακινήσεις σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Στις μετακινήσεις, τα έξοδα μετακίνησης θα καλύπτονται από την αμοιβή του Αναδόχου».

Το έργο θα υλοποιηθεί στη βάση μίας ολοκληρωμένης έκθεσης η οποία θα περιλαμβάνει ως παραδοτέα:
Α) μία μελέτη αξιολόγησης για κάθε οργανισμό ΑΕΙ (συνολικά 36) και
Β) μία τελική έκθεση - συνολική αποτίμηση με καταγραφή συμπερασμάτων και προτάσεων.
Το αρμόδιο όργανο που είναι υπεύθυνο από πλευράς ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ για την παρακολούθηση της υλοποίησης του έργου και την παραλαβή του, καθώς και των εκάστοτε παραδοτέων του, θα είναι η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου, που θα συγκροτηθεί με Απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Ευρωπαϊκών Πόρων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής θα παρακολουθεί το έργο του Αναδόχου καθ’ όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης και θα παρέχει οδηγίες και διευκρινίσεις
Η παραλαβή του έργου συνίσταται στην παραλαβή των παραδοτέων του έργου με την υπογραφή σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής.

Η διάρκεια υλοποίησης του έργου ορίζεται, κατ’ ανώτατο, σε τέσσερις μήνες από την υπογραφή της σύμβασης που θα λάβει χώρα κατόπιν της έκδοσης της απόφασης ανάθεσης κατά τα οριζόμενα στη νομοθεσία.

Η αξιολόγηση θα κοστίσει 115,500.00 ευρώ συν 26,565.00 ΦΠΑ.

Την ίδια ώρα πάντως κλειστό παραμένει το Πανεπιστήμιο Πατρών λόγω της διαθεσιμότητας των διοικητικών υπαλλήλων ενώ οι διοικητικοί του Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) προειδοποιούν την Κυβέρνηση ότι «Πρέπει όλοι να αντιληφθούν το μέγεθος της καταστροφής για το Πανεπιστήμιο Αθηνών και τις ευθύνες που θα επωμιστούν από την εμπλοκή του Πανεπιστημίου σε έναν δεύτερο κύκλο απεργίας διαρκείας και μάλιστα με την οριστική πλέον αδυναμία λειτουργίας του ιδρύματος για την νέα ακαδημαϊκή χρονιά, με αποτέλεσμα την απώλεια του εξαμήνου για 100.000 φοιτητές,τ η διακοπή της εκπαίδευσης και της έρευνας στο Πανεπιστήμιο.

Οι υπάλληλοι του Πανεπιστημίου Πάτρας ανακοίνωσαν ότι συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους ενάντια στις απολύσεις με απεργία - κατάληψη όλων των διοικητικών υπηρεσιών έως και αύριο, οπότε και θα συνεδριάσουν για να επανακαθορίσουν τη στάση τους.

protothema.gr