Από το τμήμα Ποιοτικού & φυτοϋγειονομικού ελέγχου της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της  Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης ανακοινώνεται ότι  με την υπ’ αριθμ πρωτ 3196/31701/20-3-2017 (ΑΔΑ: 705Η4653ΠΓ-46Ω) απόφαση του Υπουργού Αγρ. Αν & Τροφίμων, ανακλήθηκε η οριστική διάθεση στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνου) STUN 33 EC, με δραστική ουσία pendimethalin 33 %. 

Το παραπάνω, σύμφωνα με την έγκρισή του, προοριζόταν μόνο για επαγγελματίες χρήστες και είχε εφαρμογή ανάλογα με την καλλιέργεια προσπαρτικά με ενσωμάτωση, προφυτρωτικά επιφανειακά ή νωρίς μεταφυτρωτικά. Αποτελούσε εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση πλατύφυλλων και αγρωστωδών ζιζανίων κατά το φύτρωμά τους, σε διάφορες καλλιέργειες όπως: καρότο, κρεμμύδι, σκόρδο, τομάτα, πιπεριά, λάχανο κουνουπίδι, όσπρια, αρακά, μαρούλι, ραδίκι, αγκινάρα, ηλίανθο, αραχίδα, πατάτα, καλαμπόκι,  σιτάρι και καπνό.

Σύμφωνα με εργαστηριακές αναλύσεις του Εργαστηρίου Χημικού Ελέγχου Γεωργικών Φαρμάκων του Μπενακείου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου, ανιχνεύθηκαν συγκεντρώσεις της ουσίας nitroso-pendimethalin (νιτροζαμίνη), στο συγκεκριμένο σκεύασμα και αντίστοιχα στην τεχνικώς καθαρή δραστική ουσία, που υπερβαίνουν το όριο των 45 mg/kg.

Σύμφωνα με τα τελικά συμπεράσματα της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων [European Food Safety Authority (EFSA)], όσον αφορά στην  αξιολόγηση της δραστικής ουσίας pendimethalin για την ανανέωση της έγκρισής της, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1107/2009, η N-nitroso-pendimethalin ορίζεται ως σχετική πρόσμιξη με το  ανώτατο επιτρεπτό όριο συγκέντρωσης στην τεχνικώς καθαρή δραστική ουσία να τίθεται στα 45 mg/kg. 

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία για την γενικότερη ομάδα των Ν-νιτροζαμινών και τα σχετικά κατευθυντήρια έγγραφα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η  N-nitroso-pendimethalin είναι τοξικολογικά σημαντική πρόσμιξη της pendimethalin με ιδιαίτερα υψηλή επικινδυνότητα για την ανθρώπινη υγεία όταν τα επίπεδά της υπερβαίνουν τα 45 mg/kg στην τεχνικώς καθαρή δραστική ουσία.

Κατόπιν των ανωτέρω:

1.    Όσοι επαγγελματίες χρήστες προμηθεύτηκαν τα εν λόγω ζιζανιοκτόνα σκευάσματα  καλούνται να μην τα χρησιμοποιήσουν και να τα επιστρέψουν στον προμηθευτή τους.

2.    Όσα καταστήματα εμπορίας γεωργικών φαρμάκων προμηθεύτηκαν τα εν λόγω σκευάσματα καλούνται να μην τα διαθέσουν στην αγορά αλλά να τα επιστρέψουν στον προμηθευτή τους μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας του άρθρου 9 του ν.4036/2012 (ΦΕΚ Α΄8).