Παρά τα παράπονα ωστόσο η ΔΕΥΑΒΑ καθησυχάζει καθώς μετά τις μετρήσεις η ποιότητα των υδάτων αποδείχτηκε καλή  

Μετά από παράπονα κατοίκων της Τ.Κ. Πλατανιά για παρουσία κηλίδων και επιφανειακών αφρών στα θαλάσσια ύδατα της περιοχής, πραγματοποιήθηκε εκ νέου έκτακτη δειγματοληψία για να διαπιστωθεί η αιτία της όχλησης.

Έγινε συλλογή δύο δειγμάτων, το πρώτο (11Θ17) από την παράκτια ζώνη της παραλίας, ενώ το δεύτερο (12Θ17) συλλέχθηκε από επιχειρηματία της περιοχής ακριβώς στο σημείο που υπήρχαν οι συσσωρευμένοι αφροί. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων φαίνονται στον Πίνακα 1 που ακολουθεί. 

Οι μετρήσεις που πραγματοποιούνται, βάσει των απαιτούμενων από τη νομοθεσία, είναι για δείκτες κοπρανώδους μόλυνσης (E.coli, Εντερόκοκκοι) Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι αν βρεθούν υψηλές συγκεντρώσεις είναι πολύ πιθανό να έχουμε απόρριψη λυμάτων στην περιοχή, κάτι που δεν φαίνεται να συμβαίνει στην περίπτωσή μας. 

Μετά από επανειλημμένες δειγματοληψίες θα θέλαμε να τονίσουμε ότι τα αποτελέσματα είναι πάντα εντός των ορίων της εξαιρετικής ποιότητας, όπως αυτή ορίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία (Κ.Υ.Α. 8600/416/Ε103 {ΦΕΚ 356/26-2-2009}) και ότι η Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α έχει ευθύνη και φροντίζει για τον έλεγχο και την εύρυθμη λειτουργία τόσο των αντλιοστασίων όσο και της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Γερανίου. 
Η Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α παραμένει πάντα στο πλευρό των δημοτών και των παραθεριστών των ακτών του Δήμου Πλατανιά και μεριμνά για την βέλτιστη λειτουργία του αποχετευτικού δικτύου και για την οργάνωση και πραγματοποίηση προγραμματισμένων και εκτάκτων δειγματοληψιών όποτε αυτό ζητηθεί από τους κατοίκους, ώστε να εξασφαλίζεται πάντα η καλύτερη δυνατή ποιότητα θαλάσσιων υδάτων