Δήλωση Δημάρχου Κισσάμου Θεόδωρου Σταθάκη για τον καθορισμό των ορίων στον αιγιαλό Ελαφονησίου

Ο Δήμος Κισσάμου οφείλει να διευκρινίσει σχετικά με την απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χανίων,  με αριθμό 225/2017 επί της έφεσης του Δήμου Κισσάμου κατά της με αριθμό 345/2016 απόφασης ασφαλιστικών μέτρων του Ειρηνοδικείου Χανίων που αφορά έκταση εμβαδού 467, 72 τ.μ. στον αιγιαλό Ελαφονησίου. 

Ως Δήμαρχος Κισσάμου θέλω να καταστήσω σαφές ότι, "τα διοικητικά όρια μεταξύ των δύο Δήμων (Κισσάμου και Καντάνου-Σελίνου) καθορίστηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας με την υπ’ αριθμόν 76/ 1933 απόφαση της Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Καθορισμού ορίων Κοινοτήτων της Νομαρχίας Χανίων".

Το ότι τα τελευταία χρόνια, κάποιοι, για λόγους οικονομικούς θέλουν να αλλάξουν τα όρια αυτά , δε σημαίνει ότι εμείς θα αποδεχτούμε αυτή την κατάσταση και τη συγκεκριμένη πρόθεση τους. Εμείς δεν θα ζητήσουμε καμία τροποποίηση των συγκεκριμένων ορίων. Διευκρινίζουμε ότι "τα πολιτικά δικαστήρια δεν είναι αρμόδια να προβούν σε καθορισμό των διοικητικών ορίων των ΟΤΑ αλλά μόνη αρμόδια για το σκοπό αυτό είναι η επιτροπή καθορισμού ορίων που προβλέπεται στο άρθρο 11 του Ν. 3463/2006".

Εάν  κάποιοι επιθυμούν να επικαλεστούν την τετραετία 2011-2014 και κυριότερα, το δικαστικό συμβιβασμό του 2014, εμείς επικαλούμαστε "τα διοικητικά όρια μεταξύ των δύο Δήμων όπως περιγράφονται στην παραπάνω απόφαση της Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Καθορισμού ορίων αποτυπώνονται σε όλους τους κρατικούς χάρτες και τους χάρτες της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού (Γ.Υ.Σ.) και είναι τα μόνα νομίμως καθορισμένα διοικητικά όρια. Η με αριθμό  345/2016 απόφαση του Ειρηνοδικείου Χανίων και η με αριθμό  225/2017 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου προκειμένου να κρίνουν περί της κατοχής του Δήμου Κισσάμου επί έκτασης 467,72 τ.μ. στον αιγιαλό Ελαφονησίου παντελώς εσφαλμένα και αβάσιμα δεν στηρίχθηκαν στους κρατικούς χάρτες αλλά στηρίχθηκαν στον με ημερομηνία 2-7-2014  δικαστικό συμβιβασμό  διότι ο συμβιβασμός αυτός είναι ανυπόστατος και άκυρος για πολλούς λόγους μεταξύ των οποίων και για το λόγο ότι υπεγράφη για λογαριασμό του Δήμου Κισσάμου από τον πρόεδρο της μονομετοχικής εταιρείας του Δήμου, Μιχαήλ Μουντάκη, ο οποίος δεν διέθετε εξουσία διαθέσεως ως προς το αντικείμενο του συμβιβασμού δηλαδή ως προς τον καθορισμό των διοικητικών ορίων μεταξύ των δύο Δήμων λόγω της θέσης του και ούτε του παραχωρήθηκε ποτέ τέτοια πληρεξουσιότητα από την οικονομική υπηρεσία του Δήμου. Εξάλλου, το ανυπόστατο και άκυρο του παραπάνω με ημερομηνία 2-7-2014  δικαστικού συμβιβασμού αποδέχτηκε και ο Δήμος Καντάνου Σελίνου όταν υπέγραψε νέο συμβιβασμό το έτος 2015 περί της χρήσης του αιγιαλού. Συνεπώς, οι ανωτέρω αποφάσεις αφορούν διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων δηλαδή σε κάθε περίπτωση δεν είναι ισχυρές παρά μόνο έως την έκδοση απόφασης επί της κύριας αγωγής η οποία αναμένεται και για την κρίση της οποίας ήδη έχουμε προβάλει μεταξύ άλλων ότι ο με ημερομηνία 2-7-2014  δικαστικός συμβιβασμός δεν πρέπει να ληφθεί υπόψη διότι είναι άκυρος και ανυπόστατος. Ενώ, όπως και παραπάνω αναφέρεται οι εν λόγω αποφάσεις αφορούν έκταση αιγιαλού εμβαδού 467,  72 τ.μ. και όχι των καθορισμό των διοικητικών ορίων μεταξύ των δύο Δήμων". Αυτά λοιπόν, δεν πρέπει να ληφθούν υπόψη από τους αρμόδιους φορείς; 

Ο Δήμος Κισσάμου έχει ήδη αιτηθεί από τη Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας Κρήτης της παραχώρησης της χρήσης του αιγιαλού εντός των διοικητικών ορίων του όπως αυτά καθορίστηκαν με την 76/ 1933 απόφαση της Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Καθορισμού ορίων Κοινοτήτων της Νομαρχίας Χανίων και αποτυπώνονται σε όλους τους κρατικούς χάρτες και τους χάρτες της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού (Γ.Υ.Σ.). Οι Μηχανικοί της Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας Κρήτης γνωρίζουν πολύ καλά τις συντεταγμένες των κρατικών χαρτών και των χαρτών της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού (Γ.Υ.Σ.) και οφείλουν, βάσει αυτών, να αποφασίσουν τον καθορισμό των ορίων των δύο Δήμων, εντός του αιγιαλού.