Σκληρή απάντηση του Πολυτεχνείου Κρήτης στην αμφισβήτηση της νομιμότητας της συμβασης για την αξιοποίηση του κτιρίου της "Ρόζα Νέρα" , από βουλευτή των Χανίων

"Η όψιμη επαναδιατύπωση ανύπαρκτων &  κατ΄επανάληψη απαντημένων νομικών ζητημάτων σχετικά με τη διαφανή & από καιρό επιτυχώς ολοκληρωθείσα διαγωνιστική διαδικασία αξιοποίησης της περιουσίας του Πολυτεχνείου Κρήτης το μόνο που διευκολύνει είναι τη συνεχιζόμενη καταστροφή του Ιστορικού Μνημείου της Πρώην Μεραρχίας από την παράνομη κατάληψη σε συνδυασμό με την προκλητική αδράνεια της Πολιτείας".

Σε αυτή τη φράση, συνοψίζει το Πολυτεχνείο Κρήτης την απάντησή του, στην τοποθέτηση - ερώτηση του βουλευτή Χανίων του ΣΥΡΙΖΑ, Αντώνη Μπαλωμενάκη, με την οποία αφήνει σαφείς αιχμές για τη νομιμότητα της σύμβασης που έχει υπογράψει το Πανεπιστημιακό Ίδρυμα για την αξιοποίηση του ακινήτου, με εταιρεία που δραστηριοποιείται στον τουρισμό.

Ο κ. Μπαλωμενάκης σε επίκαιρη ερώτησή του προς τον Υπουργό Παιδείας, "χαρακτηρίζει" την σύμβαση "ακυρη",  καθώς όπως αναφέρει πρόκειται για συμφωνία που υπογράφτηκε με offshore εταιρεία, ενώ σε άλλο σημείο του κειμένου σημειώνει ότι η σύμβαση είναι επιζήμια για το Πολυτεχνείο Κρήτης καθώς χαρακτηρίζεται από "κραυγαλέα όσο και επιζήμια για το Ίδρυμα αγνόηση και άλλων νομικών διατάξεων που αναμένεται να προκαλέσουν προβλήματα φορολογικού χαρακτήρα, μάλλον μεγάλης κλίμακας, σε βαθμό που το πιθανότερο είναι να καταστήσουν την περίφημη αξιοποίηση ζημιογόνα".

Το Πολυτεχνείο Κρήτης με ανακοίνωσή του απαντά και προς τα δύο σκέλη της επιχειρηματολογίας του κ. Μπαλωμενάκη, επισημαίνοντας ότι από την μια μεριά η σύμβαση και η διαδικασία που ακολουθήθηκε είναι νόμιμη, ενώ από την άλλη, διαβεβαιώνει ότι μόνο οφέλη θα έχει το Πολυτεχνείο Κρήτης αλλά και η τοπική κοινωνία από τους όρους αξιοποίησης που έχουν συμφωνηθεί μεταξύ των συμβαλλομένων μερών.

Αναλυτικά η απάντηση του Ιδρύματος έχει ως εξής:

Η Πρυτανεία του Πολυτεχνείου Κρήτης με έκπληξη ενημερώθηκε για τη σημερινή ερώτηση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ κου Αντώνη Μπαλωμενάκη εναντίον της ολοκληρωθείσας επιτυχούς & ανοιχτής διαγωνιστικής διαδικασίας εκμίσθωσης και διάσωσης των ιστορικών κτιρίων της πρώην Μεραρχίας Κρητών, των πρώην Φυλακών και των Στρατώνων, ιδιοκτησίας του Ιδρύματος. Το Ανώτατο Εκπαιδευτικό ίδρυμα των Χανιωτών ολοκλήρωσε στις 4 Αυγούστου 2017 με τη δημοσιοποίηση και υπογραφή της σύμβασης με τον υποψήφιο επενδυτή την αναστηλωτική διάσωση των €18 εκατ. του στατικά επικίνδυνου (κατά το πρόσφατο πόρισμα των εμπειρογνωμόνων του Υπουργείο Πολιτισμού) ιστορικού κτιρίου της πρώην Μεραρχίας, όπως και την πολύτιμη επιπλέον ενίσχυση της εκπαιδευτικής, ερευνητικής και κοινωνικής αποστολής του δημόσιου Ιδρύματος μέσω των ετήσιων μισθωμάτων ύψους €356.000 για τα επόμενα 25 χρόνια, τα οποία ισοδυναμούν με το σύνολο της σημερινής ετήσιας κρατικής επιχορήγησης λειτουργικών δαπανών του Πολυτεχνείου Κρήτης για την επόμενη 8ετία! Το Πολυτεχνείο Κρήτης έχει αποστερηθεί σε ετήσια βάση το -75% των δημόσιων πόρων χρηματοδότησής του για την εκπλήρωση της εύρυθμης λειτουργίας και αποστολής του.        

Η σύμβαση μίσθωσης των ακινήτων που βρίσκονται στην περιοχή Καστέλλι της παλιάς πόλης των Χανίων συνάφθηκε από την Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας και του Τεχνολογικού Πάρκου του Πολυτεχνείου Κρήτης μετά τη διενέργεια ανοιχτού διαγωνισμού τηρώντας τις αρχές της δημοσιότητας, της αιτιολογίας και της αποδοτικότητας. Η απόφαση παραχώρησης της διαχείρισης των ακινήτων στην Εταιρεία Αξιοποίησης ελήφθη ομόφωνα από τη Σύγκλητο του Ιδρύματος κατά την 376/26-03-2014 συνεδρίασή της.

Η Εταιρεία Διαχείρισης και Αξιοποίησης της Περιουσίας και του Τεχνολογικού Πάρκου του Πολυτεχνείου Κρήτης, αποτελεί ειδικό Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, το οποίο ιδρύθηκε με το υπ’ αριθμ. 31/1993 Προεδρικό Διάταγμα (ΦΕΚ Α’ 11/9.2.1993), κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 7 του άρθρ. 3 του ν. 1268/1982. Λειτουργεί υπό τη μορφή ανώνυμης εταιρείας και σύμφωνα με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας, μέσω των οποίων επιδιώκει την πραγματοποίηση του σκοπού της, δηλαδή της αξιοποίησης των στοιχείων της ιδιωτικής περιουσίας του Πολυτεχνείου Κρήτης. Δεν χρηματοδοτείται από το Δημόσιο, ούτε, συνεπώς, επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό, αλλά χρηματοδοτείται από τους ιδίους αυτής πόρους. Η Εταιρεία Διαχείρισης και Αξιοποίησης της Περιουσίας και του Τεχνολογικού Πάρκου του Πολυτεχνείου Κρήτης εξαιρείται ρητά από το δημόσιο τομέα, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρ. 41 του ν. 2413/1996.

Δεδομένου ότι η Εταιρεία δεν είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και δεν υπάγεται στο Δημόσιο τομέα, δεν εμπίπτει στις διατάξεις περί τρόπου ενέργειας υπό των ΝΠΔΔ εκμισθώσεων. Η σύμβαση μίσθωσης των ακινήτων που βρίσκονται στην περιοχή Καστέλλι της παλιάς πόλης των Χανίων είναι ιδιωτική σύμβαση και όχι δημόσια και ως εκ τούτου για την σύναψή της δεν τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις του Ν. 3310/2005 τις οποίες επικαλείται ο κ. Μπαλωμενάκης.

Όσον αφορά δε τους ισχυρισμούς περί δήθεν φορολογικής επιβάρυνσης του Ιδρύματος που θα καταστήσει τη σύμβαση ζημιογόνα, η μίσθωση χαρακτηρίζεται από φορολογική άποψη σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 4172/2013 ως χρηματοοικονομική μίσθωση, καθότι η περίοδος της μίσθωσης καλύπτει το 100% της οικονομικής διάρκειας ζωής του ακινήτου. Ως εκ τούτου δεν γεννάται θέμα υπεραξίας και φορολόγησης του Πολυτεχνείου Κρήτης. 

Η Σύγκλητος του Ιδρύματος, ως το ανώτατο θεσμικό όργανο του Πολυτεχνείου, ενημερώθηκε σε κάθε στάδιο της διαδικασίας: πριν από την προκήρυξη της διαγωνιστικής διαδικασίας και στη συνέχεια μετά την ολοκλήρωση της και πριν την κατακύρωση στην πλειοδότρια εταιρεία.
Επιπλέον, στις 4 Αυγούστου 2017, συνεδρίασε η Γενική Συνέλευση της «Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας και του Τεχνολογικού Πάρκου του Πολυτεχνείου Κρήτης», η οποία απαρτίζεται από τα μέλη της Συγκλήτου του Ιδρύματος. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, πραγματοποιήθηκε εκ μέρους του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και των νομικών του συμβούλων εκτενής ενημέρωση και στη συνέχεια ακολούθησε διάλογος, με σκοπό τη νομική επικύρωση και θεσμική ολοκλήρωση της ανοιχτής και επιτυχούς διαγωνιστικής διαδικασίας με αντικείμενο τη μακρόχρονη μίσθωση των κτιρίων της Μεραρχίας Κρητών, των Παλαιών Φυλακών και Στρατώνων στην Παλιά Πόλη των Χανίων. Χωρίς να είναι αναγκαίο από το νομικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία του Ιδρύματος και της Εταιρείας Αξιοποίησης, η σύμβαση περιβλήθηκε έτσι επιπροσθέτως και με την ισχυρή εμπιστοσύνη της ψήφου των μελών της Συγκλήτου ώστε να μην υπάρχει η παραμικρή αμφιβολία για τη διαφανή & αποφασιστική βούληση του ανώτατου θεσμικού οργάνου του Πολυτεχνείου Κρήτης να προασπίσει το Δημόσιο Συμφέρον, σύμφωνα πάντοτε με την αποστολή και το θεσμικό του ρόλο. 

Με τη μέγιστη δυνατή δημοκρατική και θεσμική κατοχύρωση και μετά από την υπογραφή της σύμβασης που πραγματοποιήθηκε στη συνέχεια με την πλειοδότρια εταιρία, «άνοιξε» οριστικά ο δρόμος για:

- αναστηλωτική διάσωση (€18 εκατ.) και αξιοποίηση μέσω εκμίσθωσης (€8,9 εκατ.) των τριών ιστορικών και ετοιμόρροπων κτιρίων.
- επένδυση εξαιρετικά υψηλών αρχιτεκτονικών και πολιτιστικών προδιαγραφών αντάξια της  ιστορίας των κτιρίων σε στενή συνεργασία με τις αρμόδιες κρατικές αρχές για την αξιόπιστη εφαρμογή των αυστηρών πολεοδομικών κανόνων της ιστορικής περιοχής.  
- ανάπλαση της παρακείμενης πλατείας, με ελεύθερη η πρόσβαση των δημοτών και επισκεπτών της πόλης των Χανίων. 
- δημιουργία χώρων αναψυχής  προσβάσιμων στην κοινωνία των Χανίων -εντός και εκτός των κτιρίων- υπαίθριο αμφιθέατρο, παρατηρητήριο του Ενετικού Λιμένα, καφέ, εστιατόριο, εκθεσιακό χώρο. 
- κατασκευή υψηλού επιπέδου συνεδριακού κέντρου, το οποίο θα αποτελέσει σημαντικό αναπτυξιακό μοχλό για την τοπική κοινωνία. 
-δημιουργία περισσότερων από 200 θέσεων εργασίας, κατά τη διάρκεια ανάπτυξης της επένδυσης. 
- διασφάλιση της επιστροφής στο Πολυτεχνείο Κρήτης των κτιρίων και των εγκαταστάσεων σε άριστη λειτουργική κατάσταση, μετά την λήξη της χρονικής διάρκειας της παραχώρησης.