Διευκρινήσεις από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Στις 4 Δεκεμβρίου λήγει η προθεσμία που έχει δώσει στους κτηνοτρόφους το ΥπΑΑΤ για την υποβολή αιτήσεων διατήρησης σταβλικών εγκαταστάσεων στην οικεία ΔΑΟΚ. 

Αυτό αναφέρει σχετική εγκύκλιος, η οποία καθορίζει τη διαδικασία, τους όρους και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τη χορήγηση άδειας διατήρησης κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων καθώς και των προβλεπόμενων κυρώσεων.

Η έκδοση άδειας διατήρησης κτηνοτροφικής εγκατάστασης είναι δυνατή ακόμη και στην περίπτωση που δεν πληρούνται οι ελάχιστες αποστάσεις, όχι μόνο από οικισμούς, πόλεις κ.ά., αλλά και από τους υπόλοιπους χώρους ή δραστηριότητες που χρήζουν προστασίας, δηλαδή από ξενοδοχεία, βιομηχανίες, βιοτεχνίες, νοσοκομεία, εκπαιδευτήρια, μοναστήρια, ποτάμια κ.ά.

Επιπλέον, δυνατότητα ένταξης στη διαδικασία έκδοσης της άδειας διατήρησης έχουν όλες οι κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις ανεξάρτητα από τις δεσμεύσεις του χωρικού σχεδιασμού για την περιοχή στην οποία βρίσκεται το γήπεδο της εγκατάστασης.

Κατά συνέπεια, στη διαδικασία έκδοσης της άδειας διατήρησης δεν απαιτείται ως δικαιολογητικό η βεβαίωση χρήσεων γης για τη συγκεκριμένη περιοχή.

Οι βασικές προϋποθέσεις για την ένταξη μιας κτηνοτροφικής εγκατάστασης στη διαδικασία έκδοσης άδειας διατήρησης είναι:

α) η κτηνοτροφική εγκατάσταση να ήταν, κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4056/2012, εγκατεστημένη και να διέθετε ζωικό κεφάλαιο σε συγκεκριμένο γήπεδο το οποίο βρίσκεται είτε εντός ορίων κατοικημένων περιοχών είτε πλησίον αυτών.

β) η κτηνοτροφική εγκατάσταση να διατηρεί σήμερα τη δυναμικότητα που είχε κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4056/2012. Αν η ανωτέρω δυναμικότητα είναι μεγαλύτερη του 25% των ανωτάτων ορίων της Κατηγορίας Β του παραρτήματος VII της αριθμ. 1958/2012 απόφασης Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Φ.Ε.Κ. 21/Β΄/13-1-2012) όπως ισχύει, θα πρέπει να μειωθεί στο ως άνω ποσοστό.

Για τον υπολογισμό της δυναμικότητας στο ανωτέρω ποσοστό, αναφέρεται ως παράδειγμα η περίπτωση κτηνοτροφικής εγκατάστασης εκτροφής αιγοπροβάτων εκτός περιοχών Natura, στην οποία η δυναμικότητα σε ποσοστό 25% των ανωτάτων ορίων της Κατηγορίας Β ανέρχεται σε 2750 x 25% ≈ 687 αιγοπρόβατα.

Επισημαίνεται ότι η δυναμικότητα εκφράζεται σε αριθμό εκτρεφομένων ζώων και όχι σε αριθμό ισοδυνάμων ζώων και το ζωικό κεφάλαιο πρέπει να αποτελείται από το ίδιο ή τα ίδια είδη ζώων με εκείνα που εκτρέφονταν κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4056/2012.