Έκτακτη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, (λόγω του επικείμενου κοινού συνεδρίου της ΕΝΠΕ - ΚΕΔΕ το Σάββατο 12/5/2018), θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 8 Μαΐου 2018, στις 14:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφέρειας Κρήτης (Πλατεία Ελευθερίας).

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης (σύμφωνα και με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -  Πρόγραμμα Καλλικράτης), είναι τα εξής:

Α. Ανακοινώσεις Προέδρου

Β. Ανακοινώσεις Περιφερειάρχη

1. Νομοσχέδιο Υπουργείου Εσωτερικών - «Κλεισθένης Ι » - Συζήτηση και προτάσεις.

2. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ  ΘΕΜΑΤΑ

2.1 Ψήφιση 2ης τροποποίησης προϋπολογισμού 2018 Περιφέρειας Κρήτης, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικού ΠΚ και την αριθμ. 402/2018 απόφαση ΟΕ.

2.2 Έγκριση εκτέλεσης προϋπολογισμού Περιφέρειας Κρήτης Α’ τριμήνου 2018, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικού ΠΚ και την αριθμ. 404/2018 απόφαση ΟΕ.

Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού ΠΚ και ΠΕ έτους 2017, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικού ΠΚ και την αριθμ. 440/2018 απόφαση ΟΕ.

2.4 Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μέχρι οκτώ (8) μήνες, ειδικότητας ΠΕ Κτηνιάτρων, για την κάλυψη αναγκών της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Ρεθύμνου, στο πλαίσιο εφαρμογής εθνικού Προγράμματος Επιτήρησης των Λοιμωδών Επιδημικών Νοσημάτων, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 66984/27-03-2018  έγγραφο της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Ρεθύμνου.

- (εισηγήτρια των αριθμ. 2.1, 2.2, 2.3 & 2.4 θεμάτων η Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ρεθύμνου κα Λιονή Μαρία).

3. ΤΟΜΕΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

3.1 Έγκριση 2ης Τροποποίησης Σχεδίου Δράσης ΠΚ/ΠΕ έτους 2018, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης  Αναπτυξιακού Προγραμματισμού ΠΚ.

- (εισηγήτρια η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού ΠΚ κα Δασκαλάκη Χρυσούλα).

3.2 Επικαιροποίηση Περιφερειακού Προγράμματος Ισότητας των Φύλων για την Κρήτη για την περίοδο 2018 - 2020, σύμφωνα με το αριθμ. 31/20-4-2018 έγγραφο της Περιφερειακής Επιτροπής Ισότητας Φύλων ΠΚ. 

- (εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Πολιτικής ΠΚ κα Βρέντζου-Σκορδαλάκη Θεανώ).

4. ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

4.1 Λύση Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας μεταξύ Περιφέρειας Κρήτης και Δήμου Μαλεβιζίου, με αντικείμενο: «Υποστήριξη του συστήματος διαχείρισης χρηματοδοτήσεων των συγχρηματοδοτούμενων έργων της περιόδου 2014-2020 αρμοδιότητας της Περιφέρειας Κρήτης», σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 84413/19-4-2018 έγγραφο της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού ΠΚ.

(εισηγήτρια του αριθμ. 3.1 η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού ΠΚ κα Δασκαλάκη Χρυσούλα).

5. ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

5.1 Ενημέρωση για τις δράσεις της Περιφέρειας Κρήτης στον Τομέα των Ευρωπαϊκών & Διεθνών Θεμάτων, σύμφωνα με την εισήγηση του γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Ευρωπαϊκών & Διεθνών Θεμάτων.

5.2 Έγκριση συμμετοχής της Περιφέρειας σε Ευρωπαϊκά Δίκτυα Συνεργασίας, σύμφωνα με την εισήγηση του γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Ευρωπαϊκών & Διεθνών Θεμάτων.

5.3 Αποδοχή υλοποίησης του νέου Προγράμματος STRATENERGY, σύμφωνα με την εισήγηση του γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Ευρωπαϊκών & Διεθνών Θεμάτων.

- (εισηγητής των αριθμ. 5.1, 5.2 & 5.3 θεμάτων ο Αντιπεριφερειάρχης Ευρωπαϊκών & Διεθνών Θεμάτων κ. Γιώργος Αλεξάκης)