Την ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου, με καταβολή μετρητών κατά ποσό 45 εκατ. ευρώ υπέρ της Societe Generale ανακοίνωσε η Geniki Bank.

Η ΑΜΚ πραγματοποιήθηκε με την έκδοση 10 εκατ. νέων προνομιούχων εξαγοράσιμων και μετατρέψιμων ονομαστικών μετοχών άνευ δικαιώματος ψήφου και άνευ σωρευτικής απόδοσης ονομαστικής αξίας 4,50 ευρώ και με τιμή διάθεσης 9,00 ευρώ η κάθε μία.

Η διαφορά ύψους 45 εκατ. ευρώ ήχθη σε πίστωση του Αποθεματικού από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.