Με απόλυτη ομοφωνία εξελέγη το Προεδρείο του Συμβουλίου στον Δήμο Σφακίων - Οι δύο Αντιδήμαρχοι και οι.....δεκάδες αρμοδιότητές τους

Την Κυριακή 8 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκαν οι δημαιρεσίες και στον Δήμο Σφακίων όπου οι τρεις προτεινόμενοι για τις θέσεις του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και του Γραμματέα εξελέγησαν με τις ψήφους και των 12 παρευρισκόμενων δημοτικών συμβούλων και από τις δύο παρατάξεις.

Έτσι το προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου Σφακίων μέχρι τις 6 Νοεμβρίου 2021, έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Σταύρος Ψαρουδάκης
Αντιπρόεδρος: Γεώργιος Πρωτοπαπαδάκης
Γραμματέας: Μανώλης Νικολουδάκης

Εκλογή μελών Οικονομικής Επιτροπής

Στην ίδια συνεδρίαση έγιναν οι ψηφοφορίες για την εκλογή των μελών της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σφακίων.

Από την Παράταξη «Όλοι μαζί για τα Σφακιά», ο υποψήφιος Αθητάκης Αντώνιος του Μιχαήλ έλαβε 2 ψήφους, ο υποψήφιος Γερωνυμάκης Γεώργιος του Σταύρου έλαβε 1 ψήφο ο υποψήφιος Νικολουδάκης Εμμανουήλ του Ιωάννη έλαβε 7 ψήφους ο υποψήφιος Χιωτάκης Ανδρέας του Εμμανουήλ έλαβε 7 ψήφους 

 Συνεπώς τις 2 έδρες της Οικονομικής Επιτροπής, ως τακτικά μέλη, καταλαμβάνουν, κατά σειρά, μετά από κλήρωση λόγω ισοψηφίας βάσει του αριθμού σταυρών προτίμησης που έλαβαν, οι: 

 1. Νικολουδάκης Εμμανουήλ του Ιωάννη (Τακτικό μέλος) 2. Χιωτάκης Ανδρέας του Εμμανουήλ (Τακτικό μέλος) 

Αναπληρωματικά μέλη αποτελούν, κατά σειρά, βάσει του αριθμού σταυρών προτίμησης που έλαβαν οι υπόλοιποι 2 υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι, ως ακολούθως; 1. Αθητάκης Αντώνιος του Μιχαήλ (Αναπληρωματικό μέλος) 2. Γερωνυμάκης Γεώργιος του Σταύρου (Αναπληρωματικό μέλος) 

Από την Παράταξη «Δημοτική συνεργασία Σφακίων», ο υποψήφιος Ζερβός Ιωάννης του Ιωάννη έλαβε 5 ψήφους, ο υποψήφιος Ζουλάκη- Γλυνιαδάκη Παγώνα του Σταύρου έλαβε 0 ψήφους ο υποψήφιος Μπολιώτης Ιωάννης του Ιωσήφ έλαβε 2 ψήφους ο υποψήφιος Ορφανουδάκης Εμμανουήλ του Ιωσήφ έλαβε 5 ψήφους 

Συνεπώς τις 2 έδρες της Οικονομικής Επιτροπής, ως τακτικά μέλη, καταλαμβάνουν, κατά σειρά, μετά από κλήρωση λόγω ισοψηφίας βάσει του αριθμού σταυρών προτίμησης που έλαβαν, οι: 

1. Ζερβός Ιωάννης του Ιωάννη (Τακτικό μέλος) 2. Ορφανουδάκης Εμμανουήλ του Ιωσήφ (Τακτικό μέλος)

Αναπληρωματικά μέλη αποτελούν, κατά σειρά, βάσει του αριθμού σταυρών προτίμησης που έλαβαν οι υπόλοιποι (αριθμός) υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι, ως ακολούθως: 1. Μπολιώτης Ιωάννης του Ιωσήφ (Αναπληρωματικό μέλος) 2. Ζουλάκη- Γλυνιαδάκη Παγώνα του Σταύρου (Αναπληρωματικό μέλος)

Η απόφαση του Δημάρχου Σφακίων Μανούσου Χιωτάκη για τους Αντιδημάρχους

Ορίζει τους Αντιδημάρχους του Δήμου Σφακίων για τα έτη 2019-2021 με θητεία από 06/09/2019 μέχρι 06/11/2021 και τους μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής: 

1. Ορίζει Αντιδήμαρχο τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Σταματάκη Παύλο  

Την παρακολούθηση όλων των θεμάτων που αφορούν: 1. Κατά αρχής τη συνεργασία με τους Προέδρους και τους Συμβούλους των Κοινοτήτων: Αγίας Ρουμέλης, Αγίου Ιωάννη, Ανώπολης και Χώρας Σφακίων,  για την επίλυση των προβλημάτων τους. 
2. Τη Δημοτική Περιουσία και τους Δημοτικούς βοσκοτόπους καθώς και καταπατημένες ή διεκδικούμενες από τον Δήμο εκτάσεις. 3. Την αποκομιδή – διαχείριση – διάθεση απορριμμάτων και του Χ.Υ.Τ.Α. του Δήμου Σφακίων 4. Την συντήρηση και καθαριότητα των νεκροταφείων του Δήμου. 5. Την συντήρηση, βελτίωση και αναβάθμιση της Αγροτικής, Κτηνοτροφικής, Δασικής, Δημοτικής και Επαρχιακής οδοποιίας του Δήμου. 6. Την κτηνοτροφία. 7. Την γεωργία. 8. Την αλιεία και τους αλιείς του Δήμου. 9. Το γραφείο Γεωργικής Ανάπτυξης. 10. Το δημοτικό φωτισμό και τις επεκτάσεις δημοτικού φωτισμού του Δήμου. 11. Την Δ.Ε.Η. 12. Τα οχήματα και μηχανήματα του Δήμου (κίνηση, λειτουργία, συντήρηση, προσωπικό κλπ.). 13. Την ύδρευση, άρδευση και αποχέτευση και την βεβαίωση και είσπραξη των τελών ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης. 14. Την προσφορά δημοτικών υπηρεσιών, σε δημότες , που έχουν σχέση με  την καθημερινότητα (συντονισμός , εποπτεία και οργάνωση του απαραίτητου δυναμικού για την προσφορά δημοτικών υπηρεσιών στους Δημότες σε θέματα καθημερινότητας.) στις Κοινότητες Αγίας Ρουμέλης, Αγίου Ιωάννη, Ανώπολης και Χώρας Σφακίων 15. Την καθαριότητα του Δήμου (συντονισμός , εποπτεία , οργάνωση και έλεγχος των συνεργείων και των υπευθύνων για την καθαριότητα του Δήμου). 16. Το προσωπικό των διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου και το προσωπικό μερικής απασχόλησης (ωράριο εργασίας , άδειες , καθήκοντα , κλπ) εκτός του Πολιτικού Μηχανικού και του Γραμματέα του Δημάρχου οι οποίοι θα υπάγονται απευθείας και μόνο στον Δήμαρχο.  17. Το φαράγγι της Σαμαριάς. 18. Τα Δημοτικά σφαγεία. 19. Επιβολή και είσπραξη των πάσης φύσεως δημοτικών εσόδων (τέλη, φόροι, δικαιώματα, πρόστιμα). 20. Την υπογραφή και έκδοση πάσης φύσεως βεβαιώσεων και πιστοποιητικών που αφορούν τις Κοινότητες Αγίας Ρουμέλης, Αγίου Ιωάννη, Ανώπολης και Χώρας Σφακίων εφόσον υφίστανται οι προβλεπόμενες από τη νομοθεσία προϋποθέσεις. 21. Την κυκλοφορία και στάθμευση των οχημάτων, την διαχείριση των χώρων στάθμευσης, την εφαρμογή των αποφάσεων των δημοτικών οργάνων που αφορούν την οργάνωση και την λειτουργία των χώρων στάθμευσης και τον συντονισμό , εποπτεία , οργάνωση και έλεγχο των υπευθύνων των χώρων στάθμευσης του Δήμου.   22. Την Πυροσβεστική Υπηρεσία και το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο. 23. Τα λιμάνια και τις λιμενικές εγκαταστάσεις του Δήμου. 24. Την Αστυνομία και τα θέματα παραβατικότητας. 
 
Να συνεπικουρεί την Αντιδήμαρχο κ. Σφηνιά Αφροδίτη σε όλες τις αρμοδιότητες της. 
 
2. Ορίζει Αντιδήμαρχο την Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Σφηνιά Αφροδίτη και της μεταβιβάζει : 

Την παρακολούθηση όλων των θεμάτων που αφορούν: 1. Τη συνεργασία με τους Προέδρους και Συμβούλους Κοινοτήτων: Ασκύφου, Ασφένδου, Ίμπρου, Πατσιανού και Σκαλωτής, για την επίλυση των προβλημάτων τους. 2. Το Λιμενικό Σώμα. 3. Το φαράγγι της Ίμπρου  4. Τον αθλητισμό και τις αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου. 5. Την τηλεοπτική κάλυψη του Δήμου και τη διαχείριση και συντήρηση των τηλεοπτικών εγκαταστάσεων του Δήμου, των υπηρεσιών internet και ασύρματα δίκτυα. 6. Τον Ο.Τ.Ε. και τις τηλεπικοινωνίες. 7. Τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. 8. Την εκκλησία 9. Τη διαχείριση της παράκτιας ζώνης, την εφαρμογή των αποφάσεων των Δημοτικών οργάνων που αφορούν την βεβαίωση και την είσπραξη των τελών ενοικίασης των κοινόχρηστων χώρων του αιγιαλού και της παραλίας, την ενοικίαση κοινόχρηστων χώρων του αιγιαλού και της παραλίας για τοποθέτηση ομπρελών και τραπεζοκαθισμάτων, και τον έλεγχο και την καθαριότητα των κοινοχρήστων χώρων του αιγιαλού και της παραλίας. 10. Τις εκδηλώσεις, επετείους, εορτές και πολιτιστικές δραστηριότητες του Δήμου, την συνεργασία με τους πολιτιστικούς συλλόγους και φορείς του Δήμου, καθώς και με την Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Σφακίων. 11. Την προσφορά δημοτικών υπηρεσιών, σε δημότες, που έχουν σχέση με την καθημερινότητα (συντονισμός, εποπτεία και οργάνωση του απαραίτητου δυναμικού για την προσφορά δημοτικών υπηρεσιών στους Δημότες σε θέματα καθημερινότητας) στις Κοινότητες Ασκύφου, Ασφένδου, Ίμπρου, Πατσιανού και Σκαλωτής. 12.  Την Παιδεία. 13. Το Δημοτικό Ελεύθερο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Σφακίων «Γεώργιος Ξενουδάκης» 14. Την συντήρηση των σχολικών μονάδων σε συνεργασία με τις Σχολικές Επιτροπές. 15. Την μεταφορά των μαθητών (κίνηση, λειτουργία, συντήρηση, προσωπικό κλπ.). 16. Τους κοινόχρηστους χώρους και τις παιδικές χαρές. 17. Την υγεία, το πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο της Χώρας Σφακίων, τα αγροτικά ιατρεία και την διαχείριση και κίνηση του ασθενοφόρου οχήματος. 18. Το υπαίθριο εμπόριο και τις λαϊκές αγορές (άδειες , κλπ).  19. Τον Γυναικείο Συνεταιρισμό Υφαντικής Ανώπολης. 20. Την υπογραφή και έκδοση πάσης φύσεως βεβαιώσεων και πιστοποιητικών που αφορούν τις τοπικές κοινότητες Ασκύφου, Ασφένδου, Ίμπρου, Πατσιανού και Σκαλωτής εφόσον υφίστανται οι προβλεπόμενες από τη νομοθεσία προϋποθέσεις. 21. Την έκδοση αδειών γάμου και τέλεση πολιτικών γάμων μόνο σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Δημάρχου. 
 
Να συνεπικουρεί τον Αντιδήμαρχο κ. Σταματάκη Παύλο σε όλες τις αρμοδιότητες του.   

Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου. 
Η ανάκληση του αντιδημάρχου είναι δυνατή μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από τον ορισμό του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου, για λόγους που ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων του 
 
Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του ορίζεται να ασκούν οι Αντιδήμαρχοι κ. Σταματάκης Παύλος και Σφηνιά Αφροδίτη, που αναπληρώνουν το Δήμαρχο.