Πως θα γίνει η διαδικασία την Δευτέρα 6 Απριλίου

Στα πλαίσια λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID – 19 και εφαρμόζοντας τις διατάξεις του άρθρου 10 του ΦΕΚ Α55/2020, καθώς και τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, το Δημοτικό Συμβούλιο Αποκορώνου θα λάβει χώρα δια περιφοράς την Δευτέρα 06 Απριλίου 2020 με ώρα έναρξης 11:00 π.μ. και λήξη 18:00 μ.μ.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης για τα οποία καλούνται οι Δημοτικοί Σύμβουλοι ν’ αποφασίσουν είναι τα εξής:

1ο Θέμα: Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της προμήθειας δυο απορριμματοφόρων οχημάτων Δήμου Αποκορώνου, μέσω Διεθνή Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (εισηγητής: Δήμαρχος)

2ο Θέμα: Διαπίστωση αδυναμίας εκτέλεσης υπηρεσιών καθαριότητας με ίδια μέσα και έγκριση μίσθωσης οχήματος με διάθεση οδηγού (εισηγητής: Δήμαρχος)

3ο Θέμα: Έγκριση μηκοτομών περιμετρικά του ΟΤ20, εντός Πολεοδομικής Ενότητας Γεωργιούπολης (εισηγητής: Δήμαρχος)

4ο Θέμα: Διόρθωσή της 2/2019 Απόφασης με θέμα “Υποβολή πρότασης στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» στον άξονα 1 «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 2018» Γ’ Πρόσκληση του Πράσινου Ταμείου του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας”  ως προς την αποδοχή της κάλυψης  επιπλέον ποσού (εισηγητής: Δήμαρχος)

Μέχρι την παραπάνω ώρα λήξης (ήτοι Δευτέρα 06/04/2020 και ώρα 18:00) οι Δημοτικοί Σύμβουλοι θα μπορούν να ψηφίσουν όπως εάν ήταν ψηφοφορία δια ζώσης, με μόνη διαφορά ότι μπορούν να εκφράσουν την ψήφο τους με έναν από τους παρακάτω τρόπους, προκειμένου να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή και να ολοκληρωθεί η διαδικασία χωρίς κανένα κίνδυνο υγείας:

1. Με e.mail από προσωπικό τους λογαριασμό προς το e.mail της γραμματείας του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αποκορώνου με την ψήφο τους, το συνημμένο έντυπο ψηφοφορίας.

2. Με sms από το προσωπικό τους κινητό, προς το κινητό του κ. Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου.

-Μετά το πέρας της ώρας λήξης, καμία ψήφος δεν θα ληφθεί υπόψη.

-Οι αποφάσεις που θα ληφθούν κατά τον τρόπο αυτό, θα ανακοινωθούν από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου στην πρώτη, μετά τη λήψη αποφάσεων, τακτική συνεδρίαση.