Ξεκινούν σήμερα Δευτέρα, οι έλεγχοι σε μια σειρά από μεγάλες επιχειρήσεις με τη χρήση του νέου πληροφοριακού συστήματος ELENXIS.

Ενδεικτική διαδικασία επιλογής επιχειρήσεων:

Η επιλογή των δέκα πρώτων υποθέσεων που θα ελεγχθούν έγινε μέσω της ηλεκτρονικής στόχευσης του προγράμματος, αξιοποιώντας τεχνικές ανάλυσης κινδύνου. Τα πρώτα βήματα της διαδικασίας έγιναν στις 14 Ιανουαρίου, από τους ελεγκτές του Διαπεριφερειακού Ελεγκτικού Κέντρου (ΔΕΚ) Αθηνών, καθώς και ελεγκτές της Ε΄ Δ.Ο.Υ., Αθηνών, οι οποίοι και έδωσαν στις μεγάλες επιχειρήσεις που επιλέχτηκαν δεκαήμερη προθεσμία αναμονής για εθελοντική συμμόρφωση.

Τρόπος ελέγχου:

Μέσω φορητού υπολογιστή, οι ελεγκτές έχουν ασύρματη πρόσβαση στις βάσεις φορολογικών δεδομένων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του υπουργείου Οικονομικών. Με αυτόν τον τρόπο οι ελεγκτές έχουν τη συνολική εικόνα για την ελεγχόμενη επιχείρηση όπως τα πλήρη στοιχεία του φορολογικού μητρώου της, το ιστορικό παραβάσεων, τις ληξιπρόθεσμες οφειλές, τα αποτελέσματα διασταυρώσεων, την εικόνα των συμμετεχόντων σ’ αυτή φυσικών ή νομικών προσώπων, τα αριθμητικά και λοιπά δεδομένα των δηλώσεων που έχουν υποβληθεί, τα βιβλία και τα στοιχεία που έχουν νόμιμα θεωρηθεί, τα οχήματα που έχει στην κυριότητά της η ελεγχόμενη επιχείρηση και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή.

Με το συστήμα ELENXIS, αφού εντοπιστούν οι όποιες διαφορές φόρων, εκκαθαρίζονται οι κύριοι και πρόσθετοι φόροι, συντάσσονται εκθέσεις ελέγχου και καταλογιστικές πράξεις, απολογίζεται το ελεγκτικό έργο με το είδος και το ύψος των διαφορών και ανατροφοδοτείται η αποθήκη δεδομένων (data warehouse) του ELENXIS, ενημερώνοντας συνεχώς την εικόνα του φορολογούμενου με το ιστορικό ελέγχων του.

Με τον τρόπο αυτό διαμορφώνεται μια \”οικονομική βιογραφία\” για την κάθε εταιρεία η οποία και θα συμβαδίζει πλέον με τον ασφυκτικό έλεγχο του ELENXIS, παρέχοντας φυσικά στη διοίκηση του Υπουργείου Οικονομικών τη δυνατότητα συνεχούς παρακολούθησης της κατάστασης και της πορείας των διενεργούμενων ελέγχων.