Η Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης δέχεται αιτήσεις εισαγωγής στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Γεωτεχνολογία και Περιβάλλον» µέχρι και την Τρίτη 16 Φεβρουαρίου 2016.  

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί διπλωµατούχοι Πολυτεχνικών Σχολών και πτυχιούχοι Σχολών Θετικών Επιστηµών συναφούς γνωστικού αντικειµένου. Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονοµή του Μ.∆.Ε. είναι δύο (2) εξάµηνα ενώ ο αριθµός εισακτέων ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε δεκαπέντε (15) υποψηφίους.

Η επιλογή των µεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται µε βάση τις επιδόσεις τους στις σπουδές και την τυχόν ερευνητική δραστηριότητά τους. Καλούνται οι ενδιαφερόµενοι να υποβάλλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση [email protected] (Γραµµατεία της Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων) την αίτηση τους και τα απαιτούµενα δικαιολογητικά όπως αναφέρονται αναλυτικά στην τρέχουσα προκήρυξη για το ΠΜΣ "Γεωτεχνολογία και Περιβάλλον".